เชียงราย สไมล์ ทัวร์
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
สวัดสดีครับคุณลูกค้า สนใจเดินทางโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนดีครับ
เริ่มแชท
Best Seller

ทัวร์หนองคาย หลวงพระบาง สิบสองปันนา 5วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : chinatour

Share

 

 

    

วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-รถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-น้ำตกกวางสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง

 


07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 1) มัคคุเทศก์ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก07.00 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมืองไทย-ลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะอออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง เวลา 08.50 น.
08.00 น. เดินทางไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางไปหลวงพระบางโดยขบวน C8208.50 น. ออกเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ สปป.ลาว

10.45 น. คณะเดินทางถึงหลวงพระบาง จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกกวางสี

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารริมน้ำตกกวางสี

13.00 น. นำคณะชมน้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70 เมตร มี 2 ชั้นบางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกตสวยงาม


14.30 น. นำคณะชมวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวและยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์15.30 น. นำท่านชมชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎาและต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายในประกอบด้วย

               ห้องที่ 1. เป็นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุลช่างลาวโบราณ

              ห้องที่ 2. เป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930

             ห้องที่ 3. เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหาชีวิตศรีสว่างวงค์เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน


16.30 น. นำท่านขึ้นเที่ยวยอดพูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ ดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพเมืองหลวงพระ บางได้อย่างรอบด้าน


17.30 น. นำคณะเช็คอินน์ ณ โรงแรม Sanakeo Boutique Hotel and Spa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

19.30 น. นำคณะเที่ยวชมตลาดมืดหรือ ถนนคนเดิน Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง และชาวเมืองหลวงพระบางเอง นำเอาสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ฯ มาวางจำหน่ายตามริมถนน จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สอง ตลาดเช้าหลวงพระบาง–รถไฟความเร็วสูง-บ่อเต็น/โม่ฮาน-สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง)


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ((มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และ
อิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง09.30 น. นำคณะอออกเดินทางไปสถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไปยังเมืองบ่อเต็น โดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C82 เวลา 10.53-12.45 น.12.45 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงสถานีรถไฟชายแดนเมืองบ่อเต็น เมืองการค้าเสรีอีก 1เมืองของ สปป.ลาว นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  ณ ร้านอาหาร เมืองบ่อเต็น มีความสำคัญในฐานะด่านที่เป็นที่ตั้งสถานีแรกของเส้นทางรถไฟลาว-จีน และเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้า “เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม”

14.00 น. นำคณะ ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง 160 กม./ชม.ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

            เมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไทXishuangbanna หรือจิ่งหง Jing Hong ในภาษาจีน เชียงรุ่งเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล18.45 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

19.45 น. นำคณะชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง Nine Tower & Twelve Walled เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหารร้านค้าปลีก ตลาดน้ำ 6 ประเทศ

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม XINSHENG TIMES HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า หลังเช็คอินอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สาม ตลาดเช้าไทลื้อ – วัดป่าเชต์ – สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง – โชว์พาราณาสี


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อ ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนไทลื้อสิบสองปันนา ที่นำสินค้าประเภทผักและผลไม้แต่แปลกตาซึ่งพบเห็นได้ยากที่ประเทศไทยมาวางขาย10.00 น. นำคณะเดินทางไปชมวัดป่าเชต์ราชฐานหลวงซึ่งเป็นวัดไทลื้อที่สำคัญในเมืองเชียงรุ่ง ชมพระ วิหารอันยิ่งใหญ่ศิลปะการก่อสร้างแบบไทลื้อประยุกต์12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที7) ณ ภัตตราคาร

13.30 น. นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นนำคณะนั่งรถไฟฟ้าไปชมการเรียกนกยูงบิน ลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว ต่อจากนั้นชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอาข่า พร้อมชมการละเล่นประจำชนเผ่า จากนั้นชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้ามังกร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ภัตตราคาร

19.30 น. นำคณะเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


   

วันที่สี่ หมู่บ้านไทลื้อหัวนา – วัดหลวงเมืองลื้อ –พระธาตุปางเยื่อ – น้ำพุดนตรี


07.00 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่9) เรียบร้อยแล้ว08.00 น. นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อหัวนา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ่งเพียงประมาณ 20 นาที หมู่บ้านไทลื้อหัว หมู่บ้านหัวนา ได้รับการอนุรักษ์จากทางการท้องถิ่น และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวัดหัวนาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ใจกลางหมู่บ้าน อิสระเลือกชมเครื่องเงิน และผ้าทอไทลื้อ ฯ ที่ชาวบ้านนำมาขายในรูปแบบสหกรณ์10.00 น. นำคณะเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการ ท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และพระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจน12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารไทลื้อ13.30 น. นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมวัดขาวเชียงรุ่ง พระธาตุเจดีย์ปางเยื่อ เจดีย์เก่าแก่ของสิบสองปันนาตามตำนานถูกสร้างโดยราชวงค์เจ้าผู้ปกครองเมืองเชียงรุ่ง ซึ่งภายในเจดีย์ได้บรรจุพระบรม เกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 2 เส้น เป็นสิ่งสัการะสูงสุดในเมืองเชียงรุ่ง

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร18.30 น. นำคณะเดินทางไปชมน้ำพุดนตรี ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งจัดแสดงแสงสีเสียงอลังการในเวลา

19.00 น. หลังจากนั้น นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    

วันที่ห้า เชียงรุ่ง – รถไฟด่วนพิเศษ - โม่ฮาน - บ่อเต็น – เวียงจันทน์ - หนองคาย


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12)  ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่งเพื่อออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนจีน-ลาว
07.45 น. ออกเดินทางไปยังพรมแดนจีน-ลาว โดยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง
09.00 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟโม่ฮาน จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน09.45 น. ผ่านพิธีการออกเมืองประเทศจีน เรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น สปป.ลาวคณะผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) ณ ร้านอาหาร เมืองบ่อเต็น12.30 น. นำคณะออกเดินทางจากสถานีรถไฟโม่ฮานเพื่อเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์โดยรถไฟด่วนพิเศษ

16.00 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาว แล้ว นำคณะเดินทางกลับสู่ด่านหนองคายเพื่อผ่านพิธีการเข้าเมือง ประเทศไทย

17.30 น. คณะกลับสู่ประเทศไทย ณ ด่านหนองคาย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ


หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านสมุนไพรจีนและร้านยางพารา

    


อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 22,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

อัตรานี้รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว-จีน

ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ

ที่พัก 4 คืน ระดับ 4 ดาว  , อาหารมาตรฐาน 13 มื้อ

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมการแสดงโชว์เมืองพาราณาสี

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีนและชาวลาว , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   

ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านยาสมุนไพรจีน,ร้านยางพารา,ร้านผ้าไหม

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน


Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,

 

 

    

วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-รถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-น้ำตกกวางสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง

 


07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 1) มัคคุเทศก์ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก07.00 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมืองไทย-ลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะอออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง เวลา 08.50 น.
08.00 น. เดินทางไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางไปหลวงพระบางโดยขบวน C8208.50 น. ออกเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ สปป.ลาว

10.45 น. คณะเดินทางถึงหลวงพระบาง จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกกวางสี

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหารริมน้ำตกกวางสี

13.00 น. นำคณะชมน้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70 เมตร มี 2 ชั้นบางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกตสวยงาม


14.30 น. นำคณะชมวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวและยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์15.30 น. นำท่านชมชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎาและต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายในประกอบด้วย

               ห้องที่ 1. เป็นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุลช่างลาวโบราณ

              ห้องที่ 2. เป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930

             ห้องที่ 3. เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหาชีวิตศรีสว่างวงค์เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน


16.30 น. นำท่านขึ้นเที่ยวยอดพูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ ดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพเมืองหลวงพระ บางได้อย่างรอบด้าน


17.30 น. นำคณะเช็คอินน์ ณ โรงแรม Sanakeo Boutique Hotel and Spa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น. นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

19.30 น. นำคณะเที่ยวชมตลาดมืดหรือ ถนนคนเดิน Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง และชาวเมืองหลวงพระบางเอง นำเอาสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ฯ มาวางจำหน่ายตามริมถนน จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สอง ตลาดเช้าหลวงพระบาง–รถไฟความเร็วสูง-บ่อเต็น/โม่ฮาน-สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง)


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า ((มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และ
อิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง09.30 น. นำคณะอออกเดินทางไปสถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไปยังเมืองบ่อเต็น โดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C82 เวลา 10.53-12.45 น.12.45 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงสถานีรถไฟชายแดนเมืองบ่อเต็น เมืองการค้าเสรีอีก 1เมืองของ สปป.ลาว นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  ณ ร้านอาหาร เมืองบ่อเต็น มีความสำคัญในฐานะด่านที่เป็นที่ตั้งสถานีแรกของเส้นทางรถไฟลาว-จีน และเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้า “เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม”

14.00 น. นำคณะ ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง 160 กม./ชม.ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

            เมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไทXishuangbanna หรือจิ่งหง Jing Hong ในภาษาจีน เชียงรุ่งเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล18.45 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

19.45 น. นำคณะชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง Nine Tower & Twelve Walled เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหารร้านค้าปลีก ตลาดน้ำ 6 ประเทศ

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม XINSHENG TIMES HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า หลังเช็คอินอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สาม ตลาดเช้าไทลื้อ – วัดป่าเชต์ – สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง – โชว์พาราณาสี


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อ ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนไทลื้อสิบสองปันนา ที่นำสินค้าประเภทผักและผลไม้แต่แปลกตาซึ่งพบเห็นได้ยากที่ประเทศไทยมาวางขาย10.00 น. นำคณะเดินทางไปชมวัดป่าเชต์ราชฐานหลวงซึ่งเป็นวัดไทลื้อที่สำคัญในเมืองเชียงรุ่ง ชมพระ วิหารอันยิ่งใหญ่ศิลปะการก่อสร้างแบบไทลื้อประยุกต์12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที7) ณ ภัตตราคาร

13.30 น. นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นนำคณะนั่งรถไฟฟ้าไปชมการเรียกนกยูงบิน ลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว ต่อจากนั้นชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอาข่า พร้อมชมการละเล่นประจำชนเผ่า จากนั้นชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้ามังกร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ภัตตราคาร

19.30 น. นำคณะเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


   

วันที่สี่ หมู่บ้านไทลื้อหัวนา – วัดหลวงเมืองลื้อ –พระธาตุปางเยื่อ – น้ำพุดนตรี


07.00 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่9) เรียบร้อยแล้ว08.00 น. นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อหัวนา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ่งเพียงประมาณ 20 นาที หมู่บ้านไทลื้อหัว หมู่บ้านหัวนา ได้รับการอนุรักษ์จากทางการท้องถิ่น และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวัดหัวนาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ใจกลางหมู่บ้าน อิสระเลือกชมเครื่องเงิน และผ้าทอไทลื้อ ฯ ที่ชาวบ้านนำมาขายในรูปแบบสหกรณ์10.00 น. นำคณะเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการ ท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และพระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจน12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหารไทลื้อ13.30 น. นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมวัดขาวเชียงรุ่ง พระธาตุเจดีย์ปางเยื่อ เจดีย์เก่าแก่ของสิบสองปันนาตามตำนานถูกสร้างโดยราชวงค์เจ้าผู้ปกครองเมืองเชียงรุ่ง ซึ่งภายในเจดีย์ได้บรรจุพระบรม เกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 2 เส้น เป็นสิ่งสัการะสูงสุดในเมืองเชียงรุ่ง

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร18.30 น. นำคณะเดินทางไปชมน้ำพุดนตรี ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งจัดแสดงแสงสีเสียงอลังการในเวลา

19.00 น. หลังจากนั้น นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

    

วันที่ห้า เชียงรุ่ง – รถไฟด่วนพิเศษ - โม่ฮาน - บ่อเต็น – เวียงจันทน์ - หนองคาย


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12)  ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่งเพื่อออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนจีน-ลาว
07.45 น. ออกเดินทางไปยังพรมแดนจีน-ลาว โดยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง
09.00 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟโม่ฮาน จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน09.45 น. ผ่านพิธีการออกเมืองประเทศจีน เรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น สปป.ลาวคณะผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) ณ ร้านอาหาร เมืองบ่อเต็น12.30 น. นำคณะออกเดินทางจากสถานีรถไฟโม่ฮานเพื่อเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์โดยรถไฟด่วนพิเศษ

16.00 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาว แล้ว นำคณะเดินทางกลับสู่ด่านหนองคายเพื่อผ่านพิธีการเข้าเมือง ประเทศไทย

17.30 น. คณะกลับสู่ประเทศไทย ณ ด่านหนองคาย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ


หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านสมุนไพรจีนและร้านยางพารา

    


อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 22,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

อัตรานี้รวม

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว-จีน

ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ

ที่พัก 4 คืน ระดับ 4 ดาว  , อาหารมาตรฐาน 13 มื้อ

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมการแสดงโชว์เมืองพาราณาสี

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีนและชาวลาว , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   

ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านยาสมุนไพรจีน,ร้านยางพารา,ร้านผ้าไหม

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน


Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้