เชียงราย สไมล์ ทัวร์
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
สวัดสดีครับคุณลูกค้า สนใจเดินทางโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนดีครับ
เริ่มแชท

บินตรง เชียงใหม่ ฮานอย ซาปา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : vietnam

Share


     

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ FD870 13.20-14.50 - สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย - ลาวไก


10.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง (รวมน้ำาหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)

13.20 น.       ออกเดินทางสู่ เวียดนามเหนือ สนามบินโหน่ยบ่าย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD870(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

14.50 น.       เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองลาวไก ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีนใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามตลอดสองข้างทาง ที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร

19.00 น.       เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงลาวไก รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ภัตตาคาร

20.00 น.       นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Duc Huy Grand Lao Cai ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ลาวไก – สะพานกระจกมังกรเมฆ - นั่งรถรางชมเมือง – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟาซีปัน - ซาปาไนท์มาร์เก็ต


07.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น.       นำคณะออกเดินทางสู่เมืองซาปา อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

09.00 น.       นำคณะเที่ยวชม สะพานกระจก “มังกรเมฆ”  (Rong May) แห่งแรกในเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร มี ระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในประเทศเวียดนาม11.00 น.         นำคณะ นั่งรางชมเมืองซาปา Sapa Mountain Train  ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น ทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ไปสู่สถานนีขึ้นกระเช้า12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร ซึ่งได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามา อากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี


หมายเหตุ : รวมรถรางขึ้นยอดเขาเฉพาะขาขึ้น ขาลงเดินลง กรณีนั่งรถรางลงเพิ่มท่านละ 5 Usd

16.00 น.        นำคณะเที่ยวชมโบสถ์หิน ซาปา (Sapa Stone Church) มีสถาปัตยกรรมมี่สร้างจากหิน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 จากสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เพื่อใช้ในการทำพิธีทางศาสนาคริสต์ เพราะเมืองนี้ มีชาวฝรั่งเศสอพยพมาเป็นจำนวนมาก และโบสถ์นี้ ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมเมืองซาปา17.00 น.        นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม SAPA Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

18.30 น.        บริการอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูพิเศษ ชาบูปลาแซลมอล หม้อไฟปลาสเตอร์เจียนพร้อมบริการพิเศษไวน์แดงดาลัท หลังอาหารเย็นนำคณะเดินย่อยอาหาร ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน20.00 น.       นำคณะ เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หมู่บ้านก๊าดก๊าด – Moana Café - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย


07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น.       นำคณะเที่ยวชม หมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาข้ันบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปา10.00 น.        นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (Moana Café Sapa) เป็นจุด ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยัง ได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)11.30 น.         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ณ ภัตตาคาร

12.30 น.        นำคณะเดินทางสู่เมืองฮานอย (ประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม และระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง OTOP ที่ร้าน Thao Hguyen Xanh มีสินค้าให้ท่านเลือกไปเป็นของฝากของที่ระลึกมากมาย17.30 น.         เดินทางถึงเมืองฮานอย นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย นำท่านชมวัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบจากนั้นนำคณะช้อปปิ้งบริเวณถนน36สาย (Shopping 36 st.) สถานที่รวบรวมสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ตามอัธยาศัย19.30 น.        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) ณ ภัตตราคาร

20.30 น.       เช็คอิน ณ โรงแรม Super Candle Hanoi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ จตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - เจดีย์เสาเดียว – สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย – สนามบินเชียงใหม่


07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.       นำคณะชมสุสานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศ อิสรภาพ เวียดนามจากฝรั่งเศสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1945 ปัจจุบัน เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีสำคัญ ๆ เช่น การสวนสนามของทหารในวันชาติ เวียดนาม อาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของ Old Quarter สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1969   
จากนั้นชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านโฮจิมินห์ : ทำเนียบประธานาธิบดีเป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโดไชน่า เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เมื่อครั้งยังมีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำ ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่ง
อยู่อย่างสมถะและเป็นโสดมาตลอดชีวิตจากนั้นนำคณะชม เจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda วัดเจดีย์เสาเดียวตั้งอยู่ใกล้บ้างลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่วโมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลาง สระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร พิเศษบุฟเฟต์นานาชาติที่ Sen Buffet

13.00 น.       สมควรแก่เวลา ให้ท่านตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย

15.20 น.       อำลาเมืองฮานอย เดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AirAsia เที่ยวบินที่ FD871 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

16.55 น.       เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900 บาทอัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน AirAsia ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-โหน่ยบ่าย ฮานอย-เชียงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 ที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 9 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 
อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีน , คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท,ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยตามอัธยาศัย
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
 
 การชำระเงิน

  1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


     

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ FD870 13.20-14.50 - สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย - ลาวไก


10.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง (รวมน้ำาหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม)

13.20 น.       ออกเดินทางสู่ เวียดนามเหนือ สนามบินโหน่ยบ่าย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD870(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

14.50 น.       เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองลาวไก ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีนใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามตลอดสองข้างทาง ที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร

19.00 น.       เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงลาวไก รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ภัตตาคาร

20.00 น.       นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Duc Huy Grand Lao Cai ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ลาวไก – สะพานกระจกมังกรเมฆ - นั่งรถรางชมเมือง – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟาซีปัน - ซาปาไนท์มาร์เก็ต


07.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น.       นำคณะออกเดินทางสู่เมืองซาปา อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

09.00 น.       นำคณะเที่ยวชม สะพานกระจก “มังกรเมฆ”  (Rong May) แห่งแรกในเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากเมืองซาปา 18 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร มี ระบบลิฟต์แก้วใสมีความสูงรวม 300 เมตร เหนือระดับความสูงของหุบเขาในเขตเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในประเทศเวียดนาม11.00 น.         นำคณะ นั่งรางชมเมืองซาปา Sapa Mountain Train  ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น ทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ไปสู่สถานนีขึ้นกระเช้า12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร ซึ่งได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามา อากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี


หมายเหตุ : รวมรถรางขึ้นยอดเขาเฉพาะขาขึ้น ขาลงเดินลง กรณีนั่งรถรางลงเพิ่มท่านละ 5 Usd

16.00 น.        นำคณะเที่ยวชมโบสถ์หิน ซาปา (Sapa Stone Church) มีสถาปัตยกรรมมี่สร้างจากหิน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 จากสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เพื่อใช้ในการทำพิธีทางศาสนาคริสต์ เพราะเมืองนี้ มีชาวฝรั่งเศสอพยพมาเป็นจำนวนมาก และโบสถ์นี้ ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมเมืองซาปา17.00 น.        นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม SAPA Charm Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

18.30 น.        บริการอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูพิเศษ ชาบูปลาแซลมอล หม้อไฟปลาสเตอร์เจียนพร้อมบริการพิเศษไวน์แดงดาลัท หลังอาหารเย็นนำคณะเดินย่อยอาหาร ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน20.00 น.       นำคณะ เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หมู่บ้านก๊าดก๊าด – Moana Café - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย


07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น.       นำคณะเที่ยวชม หมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา บ้านเรือนและการแต่งกาย ที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี การมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เพียงแต่ได้พบกับวิถีชีวิตขาวเขาเท่านั้น กิจกรรมที่ต้องไม่พลาดคือการเดินไปชมนาข้ันบันได และวิวสวยๆ ในมุมสูงของภูเขา ที่เป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวซาปา10.00 น.        นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (Moana Café Sapa) เป็นจุด ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยัง ได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)11.30 น.         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ณ ภัตตาคาร

12.30 น.        นำคณะเดินทางสู่เมืองฮานอย (ประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม และระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง OTOP ที่ร้าน Thao Hguyen Xanh มีสินค้าให้ท่านเลือกไปเป็นของฝากของที่ระลึกมากมาย17.30 น.         เดินทางถึงเมืองฮานอย นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย นำท่านชมวัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบจากนั้นนำคณะช้อปปิ้งบริเวณถนน36สาย (Shopping 36 st.) สถานที่รวบรวมสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ตามอัธยาศัย19.30 น.        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) ณ ภัตตราคาร

20.30 น.       เช็คอิน ณ โรงแรม Super Candle Hanoi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ จตุรัสบาดิงห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - เจดีย์เสาเดียว – สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย – สนามบินเชียงใหม่


07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.       นำคณะชมสุสานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศ อิสรภาพ เวียดนามจากฝรั่งเศสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า 500,000 คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1945 ปัจจุบัน เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีสำคัญ ๆ เช่น การสวนสนามของทหารในวันชาติ เวียดนาม อาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของ Old Quarter สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1969   
จากนั้นชมทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านโฮจิมินห์ : ทำเนียบประธานาธิบดีเป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโดไชน่า เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เมื่อครั้งยังมีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้และสระน้ำ ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่ง
อยู่อย่างสมถะและเป็นโสดมาตลอดชีวิตจากนั้นนำคณะชม เจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda วัดเจดีย์เสาเดียวตั้งอยู่ใกล้บ้างลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่วโมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลาง สระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลาประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร พิเศษบุฟเฟต์นานาชาติที่ Sen Buffet

13.00 น.       สมควรแก่เวลา ให้ท่านตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย

15.20 น.       อำลาเมืองฮานอย เดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AirAsia เที่ยวบินที่ FD871 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

16.55 น.       เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900 บาทอัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน AirAsia ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-โหน่ยบ่าย ฮานอย-เชียงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 ที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 9 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 
อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีน , คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท,ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยตามอัธยาศัย
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
 
 การชำระเงิน

  1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้