เชียงราย สไมล์ ทัวร์
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
สวัดสดีครับคุณลูกค้า สนใจเดินทางโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนดีครับ
เริ่มแชท

เชียงใหม่ หลวงพระบาง วังเวียง

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาว

Share

 

     

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินหลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง


13:00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินลาว Laos Airlines ประตูที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

15:15 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง ด้วยสายการบินลาว (Lao Airlines) เที่ยวบินที่ QV636     เสริฟอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง

16:25 น.       ถึงสนามบิน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว และรับสัมภาระกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว

17.00 น.       นําท่านชมวัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ ชาวลาวทั่วไปเรียกว่าพระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอควํ่า คล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจีประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม


17.40 น.       นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินและเดินทางไปยังวังเวียง

18.40 น.       ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C83 18.40-19.32 (บริษัทจัดเตรียมอาหารว่างบริการระหว่างนั่งรถไฟ) วังเวียงเมืองที่ได้ฉายาว่าเป็น กุ้ยหลิน แห่งเมืองลาว สัมผัสธรรมชาติของเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำของแม่น้ำซอง

19.32 น.       คณะเดินทางถึงวังเวียง จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

20.30 น.      นำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม Lisa Grand Vang Vieng ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ล่องเรือแม่น้ำซอง – บลูลากูน –รถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง – บ้านผานม - ตลาดมืด Night market


06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.       นําท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง สัมผัสความงามของกุ้ยหลินเมืองลาว แม่น้ำซองเป็นสายน้ำที่ถูกรายรอบไปด้วยภูเขาหินปูนทั้งสองด้านทําให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่ประทับใจของทุกท่านที่ได้มาเยือน

จากนั้น นําท่านชม บลูลากูน สระน้ำสีมรกตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรายล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด และทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถานที่ไฮไลท์ของเมืองวังเวียงถ้ำนางฟ้า เป็นถ้ำแห่งใหม่ที่เปิดได้ยังไม่นาน ทดแทนถ้ำจัง ที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อย แต่ถ้ำนางฟ้ามีกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งชมถ้ำ ล่องห่วงยาง ซิปไลน์ข้ามแม่น้ำ และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย


12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.       นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง เพื่อเดินทางสู่งเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

14.27 น.       ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C82 14.27-15.3015.53 น.      เดินทางถึงหลวงพระบาง นําเดินทางไปเที่ยวชม บ้านผานม ซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิต ได้สู่ขอนางผมหอม ธิดากษัตริย์เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา ) มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชบริพารในราชสำนักสืบต่อกันมา 10 ชั่วอายุคนจนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกราชวังโดยแห่งแรกอยู่ที่บ้านเวียงนาคำ  และบ้านนาอ้อมดอยต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมแห่งนี้ปัจจุบันประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อนทำให้บ้านบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมาก จึงมีการตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่าง ๆ

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร

19.00 น.      นำคณะเที่ยวชมตลาดมืดหรือ ถนนคนเดิน Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง และชาวเมืองหลวงพระบางเอง นำเอาสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้       แกะสลัก ฯ มาวางจำหน่าย


20.30 น.       สมควรแก่เวลานำคณะเช็คอินน์ ณ โรงแรม Royal Peacock Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากตลาดมืดเพียง 90 เมตร และห่างจากตลาดเช้าหลวงพระบางเพียง 30 เมตร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี – ตาดแก้วมงคล – พระธาตุพูสี - ล่องเรือแม่น้ำโขงชมอาทิตย์ตก


เช้า               รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.       นำคณะชมวัดเชียงทอง ป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวและยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์11.00 น.       นําท่านชมความงดงามของธรรมชาติน้ำตกตาดกวงซี Kuang Xi Waterfall ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเพราะเป็นน้ำตกที่มีน้ำใสสีมรกตตลอดทั้งปีน้ำตกที่มีหลายชั้น ตกลดหลั่นลงมาอย่างสวยงาม และมีสภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมธรรมชาติรอบน้ำตก ให้เวลาท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและอิสระกับการเล่นน้ำ


12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) ณ ร้านอาหารริมน้ำตก ตาดแก้วมงคล รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติและวิวน้ำตกตาดแก้วมงคลที่สวยงาม หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

16.00 น.       นำท่านขึ้นเที่ยวยอดพูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ ดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพเมืองหลวงพระ บางได้อย่างรอด้าน


17.00 น.       นำคณะล่องเรือแม่น้ำโขงชมบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกดินกับธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำโขงอันงดงาม

                   * พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) บนเรือ *


19.00 น.       นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม Royal Peacock Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวงพระบาง – สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่


05.00 น.       ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้า
ของวันใหม่ ในหลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือกับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดเอง
                      จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และอิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง


08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

09.00 น.       นำท่านชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง ต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายในประกอบด้วยห้องฟังธรรม ห้องพิธีหรือห้องรับแขก ห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหาชีวิตศรีสว่างวงค์เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน


11.00 น.      สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

13:15 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบิน Laos Airlines เที่ยวบินที่ QV367

14:20 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ด้วยความประทับใจ


      


สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท


อัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน Laos Airlines ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เชียงใหม่ รวมน้ำหนัก กระเป๋า 20 กิโลกรัม
 ที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 8 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงตามที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวลาว-คนขับรถ-ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท/คน/ทริป
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 


เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

     

วันแรก สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินหลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง


13:00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินลาว Laos Airlines ประตูที่ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

15:15 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง ด้วยสายการบินลาว (Lao Airlines) เที่ยวบินที่ QV636     เสริฟอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง

16:25 น.       ถึงสนามบิน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว และรับสัมภาระกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว

17.00 น.       นําท่านชมวัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ ชาวลาวทั่วไปเรียกว่าพระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอควํ่า คล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจีประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม


17.40 น.       นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินและเดินทางไปยังวังเวียง

18.40 น.       ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C83 18.40-19.32 (บริษัทจัดเตรียมอาหารว่างบริการระหว่างนั่งรถไฟ) วังเวียงเมืองที่ได้ฉายาว่าเป็น กุ้ยหลิน แห่งเมืองลาว สัมผัสธรรมชาติของเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำของแม่น้ำซอง

19.32 น.       คณะเดินทางถึงวังเวียง จากนั้นรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

20.30 น.      นำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม Lisa Grand Vang Vieng ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ล่องเรือแม่น้ำซอง – บลูลากูน –รถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง – บ้านผานม - ตลาดมืด Night market


06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.       นําท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง สัมผัสความงามของกุ้ยหลินเมืองลาว แม่น้ำซองเป็นสายน้ำที่ถูกรายรอบไปด้วยภูเขาหินปูนทั้งสองด้านทําให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่ประทับใจของทุกท่านที่ได้มาเยือน

จากนั้น นําท่านชม บลูลากูน สระน้ำสีมรกตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรายล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด และทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถานที่ไฮไลท์ของเมืองวังเวียงถ้ำนางฟ้า เป็นถ้ำแห่งใหม่ที่เปิดได้ยังไม่นาน ทดแทนถ้ำจัง ที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อย แต่ถ้ำนางฟ้ามีกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งชมถ้ำ ล่องห่วงยาง ซิปไลน์ข้ามแม่น้ำ และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย


12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.       นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง เพื่อเดินทางสู่งเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

14.27 น.       ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C82 14.27-15.3015.53 น.      เดินทางถึงหลวงพระบาง นําเดินทางไปเที่ยวชม บ้านผานม ซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิต ได้สู่ขอนางผมหอม ธิดากษัตริย์เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา ) มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชบริพารในราชสำนักสืบต่อกันมา 10 ชั่วอายุคนจนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่รอบนอกราชวังโดยแห่งแรกอยู่ที่บ้านเวียงนาคำ  และบ้านนาอ้อมดอยต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมแห่งนี้ปัจจุบันประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อนทำให้บ้านบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมาก จึงมีการตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่าง ๆ

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร

19.00 น.      นำคณะเที่ยวชมตลาดมืดหรือ ถนนคนเดิน Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง และชาวเมืองหลวงพระบางเอง นำเอาสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้       แกะสลัก ฯ มาวางจำหน่าย


20.30 น.       สมควรแก่เวลานำคณะเช็คอินน์ ณ โรงแรม Royal Peacock Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากตลาดมืดเพียง 90 เมตร และห่างจากตลาดเช้าหลวงพระบางเพียง 30 เมตร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี – ตาดแก้วมงคล – พระธาตุพูสี - ล่องเรือแม่น้ำโขงชมอาทิตย์ตก


เช้า               รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.       นำคณะชมวัดเชียงทอง ป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวและยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์11.00 น.       นําท่านชมความงดงามของธรรมชาติน้ำตกตาดกวงซี Kuang Xi Waterfall ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเพราะเป็นน้ำตกที่มีน้ำใสสีมรกตตลอดทั้งปีน้ำตกที่มีหลายชั้น ตกลดหลั่นลงมาอย่างสวยงาม และมีสภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมธรรมชาติรอบน้ำตก ให้เวลาท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและอิสระกับการเล่นน้ำ


12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) ณ ร้านอาหารริมน้ำตก ตาดแก้วมงคล รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติและวิวน้ำตกตาดแก้วมงคลที่สวยงาม หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

16.00 น.       นำท่านขึ้นเที่ยวยอดพูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ ดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพเมืองหลวงพระ บางได้อย่างรอด้าน


17.00 น.       นำคณะล่องเรือแม่น้ำโขงชมบรรยากาศ พระอาทิตย์ตกดินกับธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำโขงอันงดงาม

                   * พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) บนเรือ *


19.00 น.       นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม Royal Peacock Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวงพระบาง – สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่


05.00 น.       ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้า
ของวันใหม่ ในหลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือกับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดเอง
                      จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และอิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง


08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

09.00 น.       นำท่านชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง ต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายในประกอบด้วยห้องฟังธรรม ห้องพิธีหรือห้องรับแขก ห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหาชีวิตศรีสว่างวงค์เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน


11.00 น.      สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

13:15 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบิน Laos Airlines เที่ยวบินที่ QV367

14:20 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ด้วยความประทับใจ


      


สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท


อัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน Laos Airlines ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-หลวงพระบาง-เชียงใหม่ รวมน้ำหนัก กระเป๋า 20 กิโลกรัม
 ที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 8 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงตามที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวลาว-คนขับรถ-ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท/คน/ทริป
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 


เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้