เชียงราย สไมล์ ทัวร์
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
สวัดสดีครับคุณลูกค้า สนใจเดินทางโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนดีครับ
เริ่มแชท

เชียงใหม่ ย่างกุ้ง

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : MyanmarTour

Share

 

     

วันแรก เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


11.30 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

14.45 น.       ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่8M370 *มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ*

15.15 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ เจดีย์โบตะทาวน์(Botahtaung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

**หมายเหตุ**  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง
                   ติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบินจากนั้น นำท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ การสักการะเทพทันใจ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเรื่องของสักการะอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งจะประกอบไปด้วยมะพร้าว กล้วย ใบชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉัตรกระดาษ ดอกไม้ พร้อมทั้งธนบัตรจำนวน 2 ใบ ให้ม้วนธนบัตรเป็นรูปกรวย สอดไปในมือของเทพทันใจ จากนั้นนำหน้าผากของเราไปแตะชิดที่นิ้วชี้ของเทพทันใจที่ชี้มา พร้อมอธิษฐาน ให้อธิษฐานได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นถึงจะสัมฤทธิ์ผล เสร็จแล้วจึงดึงนำธนบัตรออกมา 1 ใบ เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล จากนั้นเดินจับรูปปั้นเทพทันใจรอบๆ  รวมถึงจับไม้เท้าท่านด้วย แล้วคนทำพิธีจะให้ใบชนะแก่เรา และให้เรานำผ้าไปคล้องคอเทพทันใจ เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้น นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) เจดีย์ชเวดากอง สร้างขึ้นในช่วงสมัยพุทธกาลหรือเมื่อราว 2,500 ปีล่วงมาแล้ว และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาเป็นระยะๆ แต่จากรูปทรงทางสถาปัตยกรรมและศิลปะของเจดีย์ชเวดากอง นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เจดีย์ชเวดากองน่าจะสร้างขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 มีการต่อเติมองค์เจดีย์และก่อทับซ้อนๆกันหลายครั้งหลายสมัย

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ (มื้อที่1) ณ ภัตตราคาร  

ที่พัก             โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น


07.00 น.       บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.        จากนั้น เดินทางสู่เมืองหงสา เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา สักการะ เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ถ้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จากนั้น นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุด ค้น และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ3) ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัวจากนั้น นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 500 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมากท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรจากน้ัน นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ (มื้อ4) ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พระนั่งหงาทัตจี - พระนอนตาหวาน - สนามบินมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่


06.00 น.       บริการอาหารเช้า (มื้อ5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.       จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบงจากนั้นนำท่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือพระนอนตาหวาน พระพุทธรูปนอนที่มีความ ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ บริเวณด้านหน้าวัดเจาทัตยี มีร้านขายของที่ระลึกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก มีการปล่อยนก มีร้านขายไม้แกะสลักฯ10.00 น.       สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดงเมืองย่างกุ้ง

12.15 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M371

13.45 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท


     

อัตรานี้รวม
 ที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 5 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวเมียนมาร์-คนขับรถ ท่านละ 500 บาท/คน/ทริป
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน Myanmar Airways ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-เชียงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

 

 การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

tag:ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ,ทัวร์ย่างกุ้ง ,ทัวร์หงสาวดี,
,ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2024 ,ทัวร์ย่างกุ้ง2024 ,ทัวร์หงสาวดี2024,
,ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2567 ,ทัวร์หงสาวดี2567 ,ทัวร์หงสาวดี2567,
ทัวร์เชียงใหม่ย้างกุ้ง ,ทัวร์เชียงใหม่หงสาวดี,

 

     

วันแรก เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


11.30 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

14.45 น.       ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่8M370 *มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ*

15.15 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้น เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ เจดีย์โบตะทาวน์(Botahtaung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

**หมายเหตุ**  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง
                   ติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบินจากนั้น นำท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ การสักการะเทพทันใจ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเรื่องของสักการะอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งจะประกอบไปด้วยมะพร้าว กล้วย ใบชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉัตรกระดาษ ดอกไม้ พร้อมทั้งธนบัตรจำนวน 2 ใบ ให้ม้วนธนบัตรเป็นรูปกรวย สอดไปในมือของเทพทันใจ จากนั้นนำหน้าผากของเราไปแตะชิดที่นิ้วชี้ของเทพทันใจที่ชี้มา พร้อมอธิษฐาน ให้อธิษฐานได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นถึงจะสัมฤทธิ์ผล เสร็จแล้วจึงดึงนำธนบัตรออกมา 1 ใบ เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล จากนั้นเดินจับรูปปั้นเทพทันใจรอบๆ  รวมถึงจับไม้เท้าท่านด้วย แล้วคนทำพิธีจะให้ใบชนะแก่เรา และให้เรานำผ้าไปคล้องคอเทพทันใจ เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้น นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) เจดีย์ชเวดากอง สร้างขึ้นในช่วงสมัยพุทธกาลหรือเมื่อราว 2,500 ปีล่วงมาแล้ว และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาเป็นระยะๆ แต่จากรูปทรงทางสถาปัตยกรรมและศิลปะของเจดีย์ชเวดากอง นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เจดีย์ชเวดากองน่าจะสร้างขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 มีการต่อเติมองค์เจดีย์และก่อทับซ้อนๆกันหลายครั้งหลายสมัย

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ (มื้อที่1) ณ ภัตตราคาร  

ที่พัก             โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - วัดไจ๊คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น


07.00 น.       บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.        จากนั้น เดินทางสู่เมืองหงสา เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา สักการะ เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ถ้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จากนั้น นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุด ค้น และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ3) ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัวจากนั้น นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 500 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมากท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรจากน้ัน นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ (มื้อ4) ณ ภัตตาคาร

ที่พัก             โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พระนั่งหงาทัตจี - พระนอนตาหวาน - สนามบินมิงกาลาดง - ท่าอากาศยานเชียงใหม่


06.00 น.       บริการอาหารเช้า (มื้อ5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.       จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบงจากนั้นนำท่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือพระนอนตาหวาน พระพุทธรูปนอนที่มีความ ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ บริเวณด้านหน้าวัดเจาทัตยี มีร้านขายของที่ระลึกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก มีการปล่อยนก มีร้านขายไม้แกะสลักฯ10.00 น.       สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดงเมืองย่างกุ้ง

12.15 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M371

13.45 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สำหรับ 10 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท


     

อัตรานี้รวม
 ที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 5 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวเมียนมาร์-คนขับรถ ท่านละ 500 บาท/คน/ทริป
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน Myanmar Airways ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-เชียงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม

 

 การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

tag:ทัวร์บินตรงเชียงใหม่ ,ทัวร์ย่างกุ้ง ,ทัวร์หงสาวดี,
,ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2024 ,ทัวร์ย่างกุ้ง2024 ,ทัวร์หงสาวดี2024,
,ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2567 ,ทัวร์หงสาวดี2567 ,ทัวร์หงสาวดี2567,
ทัวร์เชียงใหม่ย้างกุ้ง ,ทัวร์เชียงใหม่หงสาวดี,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้