กรุงเทพ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

กรุงเทพ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน

หมวดหมู่ : chinatour

วันแรก กรุงเทพฯ - คุนหมิง – เมืองโบราณต้าหลี่


06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย AirAsia มัคคุเทศก์บริษัทรอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สัมภาระกระเป๋าเดินทาง

08.00 น. คณะออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD582

11.25 น. เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง คณะเดินทางถึง KunmingChangshui International Airport  ผ่านพิธีการวีซ่าจีนและตรวจคนเข้าเมืองจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ภัตราคาร
             คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม

13.30 น. นำคณะออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร นำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ชมประตูเหนือใต้ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ภัตตราคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม Tong Xing Tang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ต้าหลี่ - เจดีย์ 3 องค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณ


07.00 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่3) เรียบร้อยแล้ว

08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองลีเจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่ พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร จากนั้นนำคณะชมวัดเจ้าแม่กวนอิม แปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให­ญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง

 12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ภัตตาคาร

13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ระหว่างทาง 

15.00 น. เดินทางถึงลี่เจียง นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือสระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ  เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้นน้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อได้อย่างชัดเจน16.30 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.198718.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ปลาแซลมอน ณ เมืองลี่เจียง

19.30 น. คณะเช็คอินน์ ณโรงแรม Golden Spring Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม นั่งกระเช้าใหญ่ – ภูเหิมะมังกรหยก — โชว์จางอวี้โหมว – หุบเข้าพระจันทร์สีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)  ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นำคณะเดินทางไปชม “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิว สูงสุด” จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกกรุณาเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อมและกระเช้าใหญ่ขึ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร

12.00 น. นำคณะชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิตการแสดงประกอบแสงส สี เสียง การแต่งกายตระการตา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง15.00 น. นำคณะชม หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (ไป๋สุ่ยเหอ) นั่งรถกอล์ฟเข้าสู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะได้สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา แม่น้ำไป๋สุ่ย มีความหมายว่าแม่น้ำสีขาว เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งมีความใสและเป็นกระแสน้ำเย็น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นหินปูนขาว
เอกลักษณ์ของแม่น้ำไป๋สุ่ยคือชั้นหินที่ไล่เรียงกันเป็นชั้น ๆ จนกลายเป็นน้ำตกเล็ก ๆ17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจ ทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมี
ต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ อายุมากกว่า 500 ปี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ภัตตราคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ลี่เจียง - รถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง -  Kunming Waterfall Park - ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟลี่เจียง เพื่อเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง

08.28 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C452 08.00-12.06

12.06 น. คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ภัตตราคาร

14.00 น. นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้16.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู่ แหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ฯ เดิน เที่ยวบริเวณลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อน ใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนในสมัยก่อน เมืองโบราณกวนตู่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ภัตตราคาร

19.30 น. นำคณะเที่ยวชม ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ20.30 น. นำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า คุนหมิง – วัดหยวนทง - Kunming Changshui International Airport - กรุงเทพฯ


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับประเทศไทย

07.00 น. นำคณะเที่ยวชมวัดหยวนทง วัดหยวนทงนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี วัดหยวนรูปแบบการก่อสร้างสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ยในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง Kunming Changshui International Airport

12.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583พร้อมบริการอาหารเที่ยง (มื้อที่13) บนเครื่องแบบเช็ตบล๊อค

13.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************************************************
หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่นโปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชม,ร้านบัวหิมะและร้านหยก


อัตราค่าบริการ
สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ (กรุณาสอบถาม)
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

 

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ดอนเมือง-คุนหมิง-ดอนเมือง รวมภาษีสนามบิน และน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. 
ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการระบุ
ที่พัก 4 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 13 มื้อ
ค่าเข้าชมการแสดงจางอวี้โหมว
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีนและ คนขับรถชาวจีน และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท
ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด


การชำระเงิน
 สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

วันแรก กรุงเทพฯ - คุนหมิง – เมืองโบราณต้าหลี่


06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย AirAsia มัคคุเทศก์บริษัทรอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สัมภาระกระเป๋าเดินทาง

08.00 น. คณะออกเดินทางสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD582

11.25 น. เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง คณะเดินทางถึง KunmingChangshui International Airport  ผ่านพิธีการวีซ่าจีนและตรวจคนเข้าเมืองจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ภัตราคาร
             คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม

13.30 น. นำคณะออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร นำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นถนนโบราณ ในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ชมตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณที่บูรณะตามแบบเดิมเมื่อกว่า500 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านขายสินค้าต่างๆ ชมประตูเหนือใต้ สัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ภัตตราคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม Tong Xing Tang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง ต้าหลี่ - เจดีย์ 3 องค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณ


07.00 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่3) เรียบร้อยแล้ว

08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองลีเจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่ พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร จากนั้นนำคณะชมวัดเจ้าแม่กวนอิม แปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให­ญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง

 12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ภัตตาคาร

13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ระหว่างทาง 

15.00 น. เดินทางถึงลี่เจียง นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือสระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ  เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้นน้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อได้อย่างชัดเจน16.30 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.198718.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ปลาแซลมอน ณ เมืองลี่เจียง

19.30 น. คณะเช็คอินน์ ณโรงแรม Golden Spring Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม นั่งกระเช้าใหญ่ – ภูเหิมะมังกรหยก — โชว์จางอวี้โหมว – หุบเข้าพระจันทร์สีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)  ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นำคณะเดินทางไปชม “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิว สูงสุด” จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกกรุณาเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อมและกระเช้าใหญ่ขึ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร

12.00 น. นำคณะชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิตการแสดงประกอบแสงส สี เสียง การแต่งกายตระการตา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง15.00 น. นำคณะชม หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (ไป๋สุ่ยเหอ) นั่งรถกอล์ฟเข้าสู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะได้สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา แม่น้ำไป๋สุ่ย มีความหมายว่าแม่น้ำสีขาว เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งมีความใสและเป็นกระแสน้ำเย็น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นหินปูนขาว
เอกลักษณ์ของแม่น้ำไป๋สุ่ยคือชั้นหินที่ไล่เรียงกันเป็นชั้น ๆ จนกลายเป็นน้ำตกเล็ก ๆ17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจ ทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้ นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมี
ต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ อายุมากกว่า 500 ปี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ภัตตราคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ลี่เจียง - รถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง -  Kunming Waterfall Park - ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟลี่เจียง เพื่อเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง

08.28 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C452 08.00-12.06

12.06 น. คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ภัตตราคาร

14.00 น. นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้16.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู่ แหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ฯ เดิน เที่ยวบริเวณลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อน ใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนในสมัยก่อน เมืองโบราณกวนตู่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ภัตตราคาร

19.30 น. นำคณะเที่ยวชม ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ20.30 น. นำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า คุนหมิง – วัดหยวนทง - Kunming Changshui International Airport - กรุงเทพฯ


06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับประเทศไทย

07.00 น. นำคณะเที่ยวชมวัดหยวนทง วัดหยวนทงนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี วัดหยวนรูปแบบการก่อสร้างสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ยในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง Kunming Changshui International Airport

12.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD583พร้อมบริการอาหารเที่ยง (มื้อที่13) บนเครื่องแบบเช็ตบล๊อค

13.50 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************************************************
หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่นโปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชม,ร้านบัวหิมะและร้านหยก


อัตราค่าบริการ
สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ (กรุณาสอบถาม)
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

 

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ดอนเมือง-คุนหมิง-ดอนเมือง รวมภาษีสนามบิน และน้ำหนักกระเป๋า 20 กก. 
ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการระบุ
ที่พัก 4 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 13 มื้อ
ค่าเข้าชมการแสดงจางอวี้โหมว
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีนและ คนขับรถชาวจีน และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท
ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด


การชำระเงิน
 สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้