คิงส์โรมัน 2วัน1คืน 2024

คุณสมบัติสินค้า:

อาณาจักรคิงส์โรมัน...มาเก๊าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง คิงส์โรมันหรือดินแดนที่ถูกขนานนามว่า “มาเก๊าแห่งลุ่มน้ำโขง” อาณาจักรมังกรน้อยแห่งสามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2550 โดยกลุ่มบริษัท ดอกงิ้วคำ เป็นผู้สร้างรากฐาน ทำสัญญากับรัฐบาลลาว ขอเช่าพื้นที่ยาวนานถึง 99 ปี ก่อนที่ปี 2565 จะผันตัวเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาเมือง ลงทุนประมาณ 1.7 หมื่นล้านหยวน ยกเครื่องพัฒนาพื้นที่ให้มีความทันสมัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผลักดันให้รัฐบาลปรับปรุงการบริหารจัดการ สภาพสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เกษตรกรรมขนาดใหญ่ โลจิสติกส์และการค้า ยกระดับอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สถานบริการ แหล่งท่องเที่ยว หวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพื่อรองรับประชากรถาวรในอนาคตให้ได้ถึง 300,000 คน และรองรับนักท่องเที่ยว 2 ล้านกว่าคน ภายในกลายเป็นเมืองใหม่ที่มีความหลากหลาย ทั้ง โรงแรม รีสอร์ต อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ถนน สถานบันเทิง ท่าเรือ สถานเอนเตอร์เทนเมนต์ พื้นที่การเกษตร ตลาดเกาะดอนซาว สนามบิน ตลาดน้ำ สถานที่เที่ยวครบวงจร

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาว

 

 

    

วันแรก เชียงแสน - นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง - แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว - อาณาจักรคิงส์โรมัน


13.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน บริเวณสามเหลี่ยมทองคำจากนั้นนำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนไทยเรียบร้อยแล้ว นำคณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ อาณาจักรคิงส์โรมัน : ตั้งอยู่ประเทศลาว บนพื้นที่ ที่ถูกพัฒนากว่า 5,168.75 ไร่ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ระยะเวลาสัมปทานได้รับเพิ่มเป็น 99 ปี จากเดิม 75 ปีจากรัฐบาลลาว เพื่อสร้าง เป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟขนาด 36 หลุม สนามบิน  ฯ ผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมืองของ สปป.ลาวลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางไปวัดศรีบุญเรือง กราบขอพรพระเจ้าแสนแซ่ พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสน 1 ที่ชาวลาวและชาวไทยรวมถึงชาวจีนให้ความนับถือ นิยมมากกราบไหว์เพื่อขอพร


 
14.00 น. นำคณะเข้าเช็คอินน์ เก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางก่อน ณ  โรงแรมสวนดอกงิ้ว ระดับ 4 ดาว 15.00 น. นำคณะเที่ยวชมเกาะดอนซาว ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าท้องถิ่น ประเภทหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอไม้แกะสลลัก ฯ กระเป๋า รองเท้า ฯ จากจีน รวมถึงสินค้าประเภท เหล้า บุหรี่ ราคาถูก จากนั้นชมอุทยานสวนดอกงิ้ว ซึ่งภายในได้จัดสวนสาธารณะให้ผู้คน มาเดินเล่น ออกกำลังกาย ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ภายในมีอาคารจัดแสดงความเป็นมาของการพัฒนาโครงการคิงส์โรมันการจำลองบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ ที่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำโขง และชมหอต่อต้านยาเสพติด จัดแสดงโทษของยาเสพติด และการปราบปรามยาเสพติดในพิ้นที่17.00 น. นำคณะเที่ยวชมวัดจีนจงชาน สร้างขึ้นในปี ค.ส. 2013 และสร้างเสร็จในปี ค.ส. 2015 ด้วยวงเงินในการก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท สร้างเพื่อเป็นสถานที่สัการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ในสไตล์วัดจีนยุกต์ใหม่ ภายในมีห้องของเทพเจ้าจีน หอพระ และมีแม่กวนอิมซึ่งหนักถึง 8.7 ตัน และมีพระสังขจายหยก น้ำหนัก 19.59 ตัน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ห้องอาหาร

19.30 น. จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมบริเวณไชน่าทาว์น ซึ่งจำลองแบบเมืองเก่าของจีน ในบรรยากาศเป็นเมืองจีนยุกต์เก่าโบราณ เพื่อเป็นจุดขายสินค้าของจีนหลากหลาย อาทิ ร้านเครื่องเงินร้านชา ร้านขายเสื้อผ้า รววมถึงโซนร้านอาหารหลายหลายเมนู โดยเฉพาะหม่าล่า ซึ่งกำลัง ได้รับความนิยมซึ่งถนนยาวทั้งหมด 666 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 ไร่ (เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 18:00 น. - 03:00 น. หลังจากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดน้ำ หรือเมืองเวนิสจำลอง รูปแบบการก่อสร้างอาคารสไตล์ยุโรป อิตาลี จัดแสดงลานมีน้ำพุดนตรี อีกจุดเช็คอิน แห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาด สวยงามทั้งแสงสีอลังการ เดินเที่ยวชมเก็บภาพตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง วัดศรีดอนสัก - ทุ่งดอกไม้เมืองหนาว - นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง - เชียงแสน


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านสามเหลี่ยมคำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ใหม่นอกเขตคิงส์โรมัน และมีวัดสำคัญคือ วัดศรีดอนสัก ซึ่งมีพระครูบาอินทนิล ภูริญาโณ เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวไทย-ลาว-จีน ใหความเคารพนับถือจำพรรษาอยู่ ผ่านในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสนประดิษฐาน และมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่ผู้คนต่างเดินทางมาสัการะ09.30 น. นำคณะเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 300 ไร่ มีดอกไม้เมืองหนาวกว่า 10 สายพันธุ์ รวมประมาณ 1 ล้านกว่าดอก สวยงาม บรรายาศแสนโรแมนติก             จากนั้นนำคณะออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งไทย ผ่านพิธีการตรวจคนออก เมืองของ สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะนั่งเรือกลับสู่ประเทศไทย

11.30 น. คณะเดินทางถึงฝั่งไทยที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำลาคณะ

*********************************

   

 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

กรณีพัก 5 ดาว เพิ่มท่านละ 600 บาท

อัตรานี้รวม
 รถกอล์ฟไฟฟ้านำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 100 บาท ค่าล่วงเวลา ตม.ลาว)
 ค่าเรือสปีดโบ๊ทข้ามแม่น้ำโขงไป-กลับ
 ที่พัก 1 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องเตียงคู่)  , อาหารมาตรฐาน 2 มื้อ (มื้อเย็นและมื้อเช้า)
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าหนังสือผ่านแดนกรณีไม่มีพาสปอร์ท รวมค่าธรรมเนียม สปป.ลาว เพิ่ม 90 บาท
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย

เอกสารการเดินทาง

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

มาทาง ไลน์ ID : @chiangraismiletour มาก่อนเดินทาง 7 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง

 
การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


 

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag: คิงส์โรมัน,บ่อแก้ว,สาวเหลี่ยมคำ,สามเหลี่ยมทองคำ,kingsroman,เชียงแสน,เที่ยวคิงส์โรมัน,อาณาจักรจ้าวเหว่ย,งานดอกงิ้วบาน,เกาะดอนซาว,สนามบินคิงส์โรมัน,สนามบินบ่อแก้ว,สนามกอล์ฟคิงส์โรมัน,คาสิโนคิงส์โรมัน,เที่ยวคิงส์โรมัน,คิงส์โรมัน2024,ทำงานคิงส์โรมัน,

 

 

    

วันแรก เชียงแสน - นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง - แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว - อาณาจักรคิงส์โรมัน


13.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน บริเวณสามเหลี่ยมทองคำจากนั้นนำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนไทยเรียบร้อยแล้ว นำคณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ อาณาจักรคิงส์โรมัน : ตั้งอยู่ประเทศลาว บนพื้นที่ ที่ถูกพัฒนากว่า 5,168.75 ไร่ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ระยะเวลาสัมปทานได้รับเพิ่มเป็น 99 ปี จากเดิม 75 ปีจากรัฐบาลลาว เพื่อสร้าง เป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟขนาด 36 หลุม สนามบิน  ฯ ผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมืองของ สปป.ลาวลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางไปวัดศรีบุญเรือง กราบขอพรพระเจ้าแสนแซ่ พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสน 1 ที่ชาวลาวและชาวไทยรวมถึงชาวจีนให้ความนับถือ นิยมมากกราบไหว์เพื่อขอพร


 
14.00 น. นำคณะเข้าเช็คอินน์ เก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางก่อน ณ  โรงแรมสวนดอกงิ้ว ระดับ 4 ดาว 15.00 น. นำคณะเที่ยวชมเกาะดอนซาว ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าท้องถิ่น ประเภทหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอไม้แกะสลลัก ฯ กระเป๋า รองเท้า ฯ จากจีน รวมถึงสินค้าประเภท เหล้า บุหรี่ ราคาถูก จากนั้นชมอุทยานสวนดอกงิ้ว ซึ่งภายในได้จัดสวนสาธารณะให้ผู้คน มาเดินเล่น ออกกำลังกาย ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ภายในมีอาคารจัดแสดงความเป็นมาของการพัฒนาโครงการคิงส์โรมันการจำลองบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ ที่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำโขง และชมหอต่อต้านยาเสพติด จัดแสดงโทษของยาเสพติด และการปราบปรามยาเสพติดในพิ้นที่17.00 น. นำคณะเที่ยวชมวัดจีนจงชาน สร้างขึ้นในปี ค.ส. 2013 และสร้างเสร็จในปี ค.ส. 2015 ด้วยวงเงินในการก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท สร้างเพื่อเป็นสถานที่สัการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ในสไตล์วัดจีนยุกต์ใหม่ ภายในมีห้องของเทพเจ้าจีน หอพระ และมีแม่กวนอิมซึ่งหนักถึง 8.7 ตัน และมีพระสังขจายหยก น้ำหนัก 19.59 ตัน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ห้องอาหาร

19.30 น. จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมบริเวณไชน่าทาว์น ซึ่งจำลองแบบเมืองเก่าของจีน ในบรรยากาศเป็นเมืองจีนยุกต์เก่าโบราณ เพื่อเป็นจุดขายสินค้าของจีนหลากหลาย อาทิ ร้านเครื่องเงินร้านชา ร้านขายเสื้อผ้า รววมถึงโซนร้านอาหารหลายหลายเมนู โดยเฉพาะหม่าล่า ซึ่งกำลัง ได้รับความนิยมซึ่งถนนยาวทั้งหมด 666 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 ไร่ (เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 18:00 น. - 03:00 น. หลังจากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดน้ำ หรือเมืองเวนิสจำลอง รูปแบบการก่อสร้างอาคารสไตล์ยุโรป อิตาลี จัดแสดงลานมีน้ำพุดนตรี อีกจุดเช็คอิน แห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาด สวยงามทั้งแสงสีอลังการ เดินเที่ยวชมเก็บภาพตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง วัดศรีดอนสัก - ทุ่งดอกไม้เมืองหนาว - นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง - เชียงแสน


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านสามเหลี่ยมคำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ใหม่นอกเขตคิงส์โรมัน และมีวัดสำคัญคือ วัดศรีดอนสัก ซึ่งมีพระครูบาอินทนิล ภูริญาโณ เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวไทย-ลาว-จีน ใหความเคารพนับถือจำพรรษาอยู่ ผ่านในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสนประดิษฐาน และมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่ผู้คนต่างเดินทางมาสัการะ09.30 น. นำคณะเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 300 ไร่ มีดอกไม้เมืองหนาวกว่า 10 สายพันธุ์ รวมประมาณ 1 ล้านกว่าดอก สวยงาม บรรายาศแสนโรแมนติก             จากนั้นนำคณะออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งไทย ผ่านพิธีการตรวจคนออก เมืองของ สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะนั่งเรือกลับสู่ประเทศไทย

11.30 น. คณะเดินทางถึงฝั่งไทยที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำลาคณะ

*********************************

   

 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

กรณีพัก 5 ดาว เพิ่มท่านละ 600 บาท

อัตรานี้รวม
 รถกอล์ฟไฟฟ้านำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 100 บาท ค่าล่วงเวลา ตม.ลาว)
 ค่าเรือสปีดโบ๊ทข้ามแม่น้ำโขงไป-กลับ
 ที่พัก 1 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องเตียงคู่)  , อาหารมาตรฐาน 2 มื้อ (มื้อเย็นและมื้อเช้า)
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าหนังสือผ่านแดนกรณีไม่มีพาสปอร์ท รวมค่าธรรมเนียม สปป.ลาว เพิ่ม 90 บาท
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย

เอกสารการเดินทาง

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

มาทาง ไลน์ ID : @chiangraismiletour มาก่อนเดินทาง 7 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง

 
การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


 

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag: คิงส์โรมัน,บ่อแก้ว,สาวเหลี่ยมคำ,สามเหลี่ยมทองคำ,kingsroman,เชียงแสน,เที่ยวคิงส์โรมัน,อาณาจักรจ้าวเหว่ย,งานดอกงิ้วบาน,เกาะดอนซาว,สนามบินคิงส์โรมัน,สนามบินบ่อแก้ว,สนามกอล์ฟคิงส์โรมัน,คาสิโนคิงส์โรมัน,เที่ยวคิงส์โรมัน,คิงส์โรมัน2024,ทำงานคิงส์โรมัน,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้