ทัวร์คุนหมิง-ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ 5วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์คุนหมิง-ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ 5วัน4คืน CEI2024

หมวดหมู่ : chinatour


  

วันแรก เชียงของ – ห้วยทราย – เส้นทาง R3a – หลวงน้ำทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – รถไฟความเร็วสูง - สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) – เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4) มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.00 น.  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสบริการระหว่างสะพาน ผ่านพิธีการเข้าเมืองของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว

09.00 น.  นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3a คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น คณะเดินทาง จากห้วยทรายประมาณ 110 กิโลเมตร นำคณะแวะพักที่หมู่บ้านน้ำเงิน ซึ่งเป็นจุดจอดแวะสำหรับผู้เดินทาง จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของ สปป.ลาว ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวรวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดม สมบูรณ์ เดินทางผ่านเมืองหลวงน้ำทา สู่เมืองบ่อเต็น เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานีแรกของเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาว-จีน เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้า “เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม”

12.30 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงเมืองบ่อเต็น พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.  คณะออกเดินทางถึงด่านพรมแดนลาว-จีน ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออก เดินทางต่อสู่ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออก เดินทางไปยังสถานีรถไฟโม่ฮานเพื่อเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C386 เวลา 17.00-18.09 (เวลาจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ความเร็ว 160 กม./ชม. ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที              เมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อ Xishuangbanna หรือจิ่งหง Jing Hong ในภาษาทางการจีน เชียงรุ่งเมืองหน้าด่านสำคัญ ของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองนครคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

18.09 น.  เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

19.00 น.  นำคณะชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง Nine Tower & Twelve Walled เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทยตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดน้ำ 6 ประเทศ

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม Xin Sheng Times Hotel ระดับ 3 ดาว++ หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  

วันที่สอง สิบสองปันนา – รถไฟความเร็วสูง - นครคุนหมิง – น้ำตกคุนหมิง - ตงชวน

06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง เพื่อออกเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C306

09.07-12.48 (เวลาจีน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง

12.48 น.  คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ตั้งอยู่บนตอนกลางของที่ราบสูงยูนนาน–กุ้ยโจว สูงประมาณ 1,900 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีทะเลสาบอันสมบูรณ์ มีเทือกเขาเจี้ยวจือซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง 190 กม. ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,247 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามมาก

13.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ภัตตราคาร

14.30 น. นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้


15.30 น.  นำคณะออกเดินทางสู่เมืองตงชวน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของเมืองคุนหมิง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง Dongchuan Red land ได้สมญาว่า God's palette   จานสีแห่งพระเจ้า หรือที่เรียกว่า  ภูเขาเจ็ดสี มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก  และดอกไม้นานาพันธุ์ ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขา  เจ็ดสี นำท่านชมแผ่นดินสีแดง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่  ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้  ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็น ความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันดีในนักถ่ายรูปชาวจีน และได้รับยกย่องให้ เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน


 
17.30 น.  เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองตงชวน ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของเมืองตงชวน จากนั้นนำคณะ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร

19.00 น.  นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Wang Tong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม นั่งกระเช้า – ภูเขาหิมะเจี้ยว - คุนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก - Street food ซองเสี่ยว

06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน (รถอุทยาน + กระเช้า) ภูเขาหิมะที่มีความสูง 4,223 เมตร ภูเขาหิมะ ที่อยู่ต่ำที่สุดของซีกโลกเหนือ สัมผัสหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครซึ่งทั้ง  น่าทึ่ง นอกจากนั้นแล้วภูเขาแห่งนี้ยังมีทะเลสาบ ทุ่งหญ้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่แทบจะเป็นสวรรค์  ของนักปีนเขาและผู้ที่ชื่นชอบ “หิมะ” ด้วยปริมาณของหิมะที่ตกอย่างหนาแน่นไม่แพ้ฮอกไกโดกันเลยทีเดียว

    

              พาหนะอำนวยความสะดวกนี้ พาไปแค่ความสูงระดับน้ำทะเล 3,533เมตร จากนั้น ต้องพึ่งพาอาศัย “เท้า  สองข้างเดิน” ทดสอบร่างกายและเดินไปตามทางเดินที่เตรียมไว้เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ระหว่างทางก็ชมวิวที่  สวยงาม ที่แปลกตา หมอกพริ้วคลุมเต็มหุบเขา วิวสองข้างทางที่มองเห็น เป็นป่าสนสวยมาก

11.30 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง ระหว่างทางรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร

17.30 น. นำคณะเที่ยวชม ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่  ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นใน  สมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้                          เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและ ต่างประเทศ ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ18.30 น.  นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหาร

19.30 น.  เช็คอินน์ ณ โรงแรม Long Way Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินเที่ยวชม Street food ซองเสี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย

วันที่สี่ นั่งกระเช้า – เขาซีซาน – ประตูหลงเหมิน - รถไฟความเร็วสูง - สิบสองปันนา

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น.  นำคณะชม เขาซีซาน บางช่วงของเส้นทางขึ้นต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้า  และวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  การมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิงเตียนฉือ และการมา ลอดประตู  มังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ผู้ใดได้เดินลอด  ผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ภัตตาคาร

14.30 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟกลางคุนหมิง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง ไปยังเมืองสิบสองปันนา โดย  ขบวน D274 16.03-19.47 ใช้เวลา 3.40 ชั่วโมง

19.47 น.  เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำคณะเดินทางไปรับประทาน  อาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร

20.50 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม Xin Sheng Times Hotel ระดับ 3 ดาว++ หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เชียงรุ่ง – รถไฟความเร็วสูง – โม่ฮาน/บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – เส้นทาง R3a – ห้วยทราย – เชียงของ

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12)  ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่งเพื่อออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนจีน-ลาว
07.40 น.  ออกเดินทางไปยังพรมแดนจีน-ลาว โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C389 07.40-08.55 น. ใช้เวลาเดินทาง                    ประมาณ 1.15 ชั่วโมง

09.00 น.  คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟโม่ฮาน จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน

09.45 น.  ผ่านพิธีการออกเมืองประเทศจีน เรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น สปป.ลาว คณะผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางต่อสู่เมือง เวียงพูคา ระยะทาง ประมาณ 120 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

12.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองเวียงภูคา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 13) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.  นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศ ขุนเขาและชุมชนของพี่น้องชาวลาวตลอดเส้นทาง

15.30 น.  เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัสบริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

16.00 น.  คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านหยก,สมุนไพรจีน,ร้านยางพารา

   

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ท่านละ 22,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท

อัตรานี้รวม

 ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว-จีน

 ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ

 ที่พัก 4 คืน ระดับ 3 ดาว++ , อาหารมาตรฐาน 13 มื้อ

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี

 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีนและชาวลาว , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย


การชำระเงิน

 สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,


  

วันแรก เชียงของ – ห้วยทราย – เส้นทาง R3a – หลวงน้ำทา – บ่อเต็น/โม่ฮาน – รถไฟความเร็วสูง - สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) – เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4) มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.00 น.  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสบริการระหว่างสะพาน ผ่านพิธีการเข้าเมืองของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว

09.00 น.  นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3a คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น คณะเดินทาง จากห้วยทรายประมาณ 110 กิโลเมตร นำคณะแวะพักที่หมู่บ้านน้ำเงิน ซึ่งเป็นจุดจอดแวะสำหรับผู้เดินทาง จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของ สปป.ลาว ระหว่างทาง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวรวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดม สมบูรณ์ เดินทางผ่านเมืองหลวงน้ำทา สู่เมืองบ่อเต็น เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานีแรกของเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาว-จีน เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้า “เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม”

12.30 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงเมืองบ่อเต็น พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.  คณะออกเดินทางถึงด่านพรมแดนลาว-จีน ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออก เดินทางต่อสู่ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออก เดินทางไปยังสถานีรถไฟโม่ฮานเพื่อเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C386 เวลา 17.00-18.09 (เวลาจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ความเร็ว 160 กม./ชม. ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที              เมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อ Xishuangbanna หรือจิ่งหง Jing Hong ในภาษาทางการจีน เชียงรุ่งเมืองหน้าด่านสำคัญ ของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองนครคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

18.09 น.  เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา พร้อมรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

19.00 น.  นำคณะชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง Nine Tower & Twelve Walled เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทยตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดน้ำ 6 ประเทศ

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม Xin Sheng Times Hotel ระดับ 3 ดาว++ หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  

วันที่สอง สิบสองปันนา – รถไฟความเร็วสูง - นครคุนหมิง – น้ำตกคุนหมิง - ตงชวน

06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง เพื่อออกเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C306

09.07-12.48 (เวลาจีน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง

12.48 น.  คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ตั้งอยู่บนตอนกลางของที่ราบสูงยูนนาน–กุ้ยโจว สูงประมาณ 1,900 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีทะเลสาบอันสมบูรณ์ มีเทือกเขาเจี้ยวจือซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง 190 กม. ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,247 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามมาก

13.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ภัตตราคาร

14.30 น. นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้


15.30 น.  นำคณะออกเดินทางสู่เมืองตงชวน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของเมืองคุนหมิง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง Dongchuan Red land ได้สมญาว่า God's palette   จานสีแห่งพระเจ้า หรือที่เรียกว่า  ภูเขาเจ็ดสี มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสำปะหลัง พืชผัก  และดอกไม้นานาพันธุ์ ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขา  เจ็ดสี นำท่านชมแผ่นดินสีแดง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่  ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้  ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็น ความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันดีในนักถ่ายรูปชาวจีน และได้รับยกย่องให้ เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน


 
17.30 น.  เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองตงชวน ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของเมืองตงชวน จากนั้นนำคณะ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร

19.00 น.  นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Wang Tong Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม นั่งกระเช้า – ภูเขาหิมะเจี้ยว - คุนหมิง – ประตูม้าทองไก่หยก - Street food ซองเสี่ยว

06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน (รถอุทยาน + กระเช้า) ภูเขาหิมะที่มีความสูง 4,223 เมตร ภูเขาหิมะ ที่อยู่ต่ำที่สุดของซีกโลกเหนือ สัมผัสหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครซึ่งทั้ง  น่าทึ่ง นอกจากนั้นแล้วภูเขาแห่งนี้ยังมีทะเลสาบ ทุ่งหญ้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่แทบจะเป็นสวรรค์  ของนักปีนเขาและผู้ที่ชื่นชอบ “หิมะ” ด้วยปริมาณของหิมะที่ตกอย่างหนาแน่นไม่แพ้ฮอกไกโดกันเลยทีเดียว

    

              พาหนะอำนวยความสะดวกนี้ พาไปแค่ความสูงระดับน้ำทะเล 3,533เมตร จากนั้น ต้องพึ่งพาอาศัย “เท้า  สองข้างเดิน” ทดสอบร่างกายและเดินไปตามทางเดินที่เตรียมไว้เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ระหว่างทางก็ชมวิวที่  สวยงาม ที่แปลกตา หมอกพริ้วคลุมเต็มหุบเขา วิวสองข้างทางที่มองเห็น เป็นป่าสนสวยมาก

11.30 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง ระหว่างทางรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ร้านอาหาร

17.30 น. นำคณะเที่ยวชม ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่  ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นใน  สมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้                          เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและ ต่างประเทศ ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ18.30 น.  นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหาร

19.30 น.  เช็คอินน์ ณ โรงแรม Long Way Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินเที่ยวชม Street food ซองเสี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมที่พักตามอัธยาศัย

วันที่สี่ นั่งกระเช้า – เขาซีซาน – ประตูหลงเหมิน - รถไฟความเร็วสูง - สิบสองปันนา

07.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น.  นำคณะชม เขาซีซาน บางช่วงของเส้นทางขึ้นต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้า  และวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  การมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิงเตียนฉือ และการมา ลอดประตู  มังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ผู้ใดได้เดินลอด  ผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ภัตตาคาร

14.30 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟกลางคุนหมิง เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง ไปยังเมืองสิบสองปันนา โดย  ขบวน D274 16.03-19.47 ใช้เวลา 3.40 ชั่วโมง

19.47 น.  เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำคณะเดินทางไปรับประทาน  อาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร

20.50 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม Xin Sheng Times Hotel ระดับ 3 ดาว++ หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เชียงรุ่ง – รถไฟความเร็วสูง – โม่ฮาน/บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – เส้นทาง R3a – ห้วยทราย – เชียงของ

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12)  ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่งเพื่อออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนจีน-ลาว
07.40 น.  ออกเดินทางไปยังพรมแดนจีน-ลาว โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C389 07.40-08.55 น. ใช้เวลาเดินทาง                    ประมาณ 1.15 ชั่วโมง

09.00 น.  คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟโม่ฮาน จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน

09.45 น.  ผ่านพิธีการออกเมืองประเทศจีน เรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น สปป.ลาว คณะผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางต่อสู่เมือง เวียงพูคา ระยะทาง ประมาณ 120 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

12.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองเวียงภูคา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 13) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.  นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศ ขุนเขาและชุมชนของพี่น้องชาวลาวตลอดเส้นทาง

15.30 น.  เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัสบริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

16.00 น.  คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านหยก,สมุนไพรจีน,ร้านยางพารา

   

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ท่านละ 22,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท

อัตรานี้รวม

 ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ

 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว-จีน

 ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ

 ที่พัก 4 คืน ระดับ 3 ดาว++ , อาหารมาตรฐาน 13 มื้อ

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี

 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีนและชาวลาว , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย


การชำระเงิน

 สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

tag:สิบสองปันนา,นครคุนหมิง,น้ำตกคุนหมิง,ตงชวน,ภูเขาหิมะเจี้ยวจือ,ประตูม้าทองไก่หยก,ซองเสี่ยว,วัดป่าเชย์,สวนป่าดงดิบ,โชว์นกยูง,โชว์พาราณสี,สิบสองปันนา,2567,คุนหมิง2567,เที่ยวหิมะเจี้ยวจือ,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้