Best Seller

ทัวร์เชียงใหม่ สิบสองปันนา 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย สนามบินเชียงรุ้ง บ้านโบราณไทลื้อม่านหัวนา วัดหลวงไทลื้อ เมืองใหม่เกล้า ตลาดกลางคืน น้ำพุดนตรี สิบสองปันนา ตลาดเช้าไทลื้อ วัดป่าเจย์ สวนป่าดงดิบ โชว์พาราณสี สิบสองปันนา สนามบินเชียงใหม่/เชียงราย

หมวดหมู่ : chinatour

 

 

เชียงรุ้ง หรือ สิบสองปันนา
      เขตปกครองตเองชนชาติไทลื้อ สิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณทลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สิบสองปันนามีสภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ฝืนดินจึงอุดมไปด้วยป่าไม้เขตร้อนไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นเกินไป ผืนดินจึงอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเขียวขจีตลอดทั้งปี ในฝืนป่าก็อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า อย่างช้างและนกยูงที่เป็นเสมือนสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์่นนี้ ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีสภาพความสมบูรณ์เช่นนี้ ทัวร์สิบสองปันนา2566

      สิบสองปันนาเป็นศูนย์รวมชนเผ่าหลากหลายกว่า 13 ชนเผ่า ซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆ นั้นคือชวเผ่าไท หรือ ไต ที่ประกอบด้วยไทเผ่าต่างๆและกลุ่มไทที่มีมากที่สุด คือ ไทลื้อ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับกลุ่มไทลื้อที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย 

วันที่ 1 : วันแรก เชียงใหม่ บินตรง - สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง)

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ เคาน์เตอร์สายการ Ruili Airlines เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สัมภาระกระเป๋าเดินทาง

20.10 น.  นำคณะออกเดินทางสู่เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบิน DR5022 20.10-22.25 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง

22.25 น.  เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสิบสองปันนา กาดทราย Xishuangbanna Gasa International Airport ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีน เรียบร้อยแล้วนำคณะออกเดินทางสู่ตัวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ่ง โดยรถบัสปรับอากาศเมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อXishuangbanna หรือจิ่งหง Jing Hong ในภาษาทางการจีน เชียงรุ่งเมืองหน้าด่านสำคัญ ของจีนตอนใต้(มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองนครคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

23.00 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม Xin Sheng Times Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่ 2 : ตลาดเช้าไทลื้อ – วัดป่าเชต์ – สวนป่าดงดิบ โชว์นกยูง – โชว์พาราณาสี  

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น.  นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าไทลื้อ ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนไทลื้อสิบสองปันนา ที่นำสินค้าประเภทผักและผลไม้แต่แปลกตาซึ่งพบเห็นได้ยากที่ประเทศไทยมาวางขาย

10.00 น.  นำคณะเดินทางไปชมวัดป่าเชต์ ราชฐานหลวง ซึ่งเป็นวัดไทลื้อที่สำคัญในเมืองเชียงรุ่ง ชมพระวิหารอันยิ่งใหญ่ศิลปะการก่อสร้างแบบไทลื้อประยุกต์

12.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

12.30 น.  นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมการเรียกนกยูงบิน ลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว ต่อจากนั้นนำคณะชม Aquarium สิบสองปันนา ซึ่งจัดแสดงสัตว์น้ำที่อาศัย อยู่ในแม่น้ำโขงตอนบน โดยเฉพาะปลาชนิดต่างๆ และชมการแสดงนางเงือกโชว์ใต้น้ำ mermaid Show

17.30 น.  นำคณะเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา ใช้เวลาในการแสดง 1.45 ชั่วโมง

19.15 น.  นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำคณะชม เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียงNine Tower & Twelve Walled เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดน้ำ 6 ประเทศ

 วันที่ 3 : วัดหลวงเมืองลื้อ – หมู่บ้านไทลื้อหัวนา – พระธาตุปางเยื่อ – สนามบินเชียงใหม่

07.00 น.  ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่4) เรียบร้อยแล้ว

08.00 น.  นำคณะเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และพระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ ชมเจดีย์บนยอดเขาจากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจน ณ จุดชมวิวสกายวอล์ค (ไม่รวมค่าเข้าสกายวอล์ค)

11.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหารไทลื้อ

13.00 น.  นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อหัวนา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรุ่งเพียงประมาณ 20 นาทีหมู่บ้านไทลื้อหัวหมู่บ้านหัวนา ได้รับการอนุรักษ์จากทางการท้องถิ่น และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และสถาปัตยกรรมการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวัดหัวนาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ใจกลางหมู่บ้าน อิสระเลือกชมเครื่องเงิน ซึ่งเป็นเครื่องประดับประจำชนเผ่าไทลื้อและผ้าทอไทลื้อ ฯ ที่ชาวบ้านนำมาขายในรูปแบบสหกรณ์

14.30 น.  นำคณะเดินทางไปเที่ยวชมวัดขาวเชียงรุ่ง พระธาตุเจดีย์ปางเยื่อ เจดีย์เก่าแก่ของสิบสองปันนาตามตำนานถูกสร้างโดยราชวงค์เจ้าผู้ปกครองเมืองเชียงรุ่ง ในสมัยพุทธกาล ซึ่งภายในเจดีย์ได้บรรจุพระบรมเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 2 เส้น และภายหลังได้บรรจุพระอัทธิธาตุอีกจำนวน 4 องค์เป็นสิ่งสัการะสูงสุดในเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

16.30 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงรุ่ง เพื่อเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานสิบสองปันนา กาดทราย

17.20 น.  นำคณะเช็คอินน์ พร้อมทั้งโหลดสัมภาระกระเป๋าเดินทาง เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

19.20 น.  นำคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสิบสองปันนา กาดทราย Xishuangbanna Gasa InternationalAirport สู่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบิน DR5021

19.35 น.  เวลาประเทศไทย คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

 


อัตราค่าบริการ
สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1X,XXX บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ /ค่าภาษีสนามบิน/ภาษีน้ำมันและค่าโหลดสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
2. ยานพาหนะปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
3. ค่าห้องพักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
4. ค่าอาหารระดับมาตรฐาน 5 มื้อ
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6. ค่าบัตรชมโชว์พาราณสี
7. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนหน้าด่าน (จ่ายทุกคน)
8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาไทย


ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินพิกัด 20 กิโลกรัม/ท่าน
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
3.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ/1,000บาท/ท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  
  

เอกสารการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง มาทาง ไลน์ ID : @chiangraismiletour มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง 


การชำระเงิน สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,

 

 

เชียงรุ้งหรือสิบสองปันนาในเขตการปกครองตเองชนชาติไทลื้อสิบสองปันนาเฟิร์มแวร์สุดมณทลยูนนาน เมนูประชาชนจีน. สิบสองปันนามีแบบป่าฝนมีลักษณะเฉพาะที่มีฝนตกชุกไม่มีสภาพอากาศไม่ทำให้จนเกินไปฝืนดินดังนั้นจึงเป็นป่าไม้การตรวจสอบไม่มีสภาพอากาศไม่ทนทานเกินไป ผืนดินจึงค่อยมี ความคิดเห็นที่เห็นได้ชัดสีเขียวขจีนั้นในฝืนป่าก็มีความสำคัญด้วยเหตุเช่นช้างและนกยูงที่เหมือนกับสัตว์วิเคราะห์ของสิบสองปันนาซึ่งดินแดนอื่น ๆ จะมีความกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสภาพความอุดมสมบูร รอยนี้ซึ่งเป็นดินแดนอื่นที่สามารถพบได้และความกว้างไพศาลไม่มีสภาพความสมบูรณ์ของการบำรุงรักษาในสิบสองปันนา2566
      

      สิบสองปันนาเป็นศูนย์รวมชนเผ่าหลากหลายกว่า 13 ชนเผ่า ซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆ นั้นคือชวเผ่าไท หรือ ไต ที่ประกอบด้วยไทเผ่าต่างๆและกลุ่มไทที่มีมากที่สุด คือ ไทลื้อ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับกลุ่มไทลื้อที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย 

วันที่ 1 : รับสนามบินเชียงใหม่ ลงสนามบินเชียงรุ่ง –สวนป่าดงดิบ  – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ -น้ำตกเก้ามังกร โชว์พาราณสีสิบสองปันนา

09.30 น.  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

10.30 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)


13.00 น.   ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (เชียงรุ้ง)  

13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น.  นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็นฝูงขนาดใหญ่ จากนั้นขึ้นไปชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี่หรือเผ่าอีก้อร่วมพิธีแต่งงานแบบชนเผ่าและร่วมเต้นรำกับสาวๆ ชนเผ่าอายหนี่ ชมการแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ขันโตกอาหารพื้นเมืองไทลื้อ

19.00น.  นำท่านไปชมโชว์พาราณสี  ของสิบสองปันนา พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์การกรรมโลดโผนสุดตื่นตาตื่นใจ จากนั้นพาท่าน  เข้าสู่โรงแรมที่พัก (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่ 2 : - วัดหลวงเมืองลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า - ถนนคนเดินเก้าจอมตลาดน้ำ 6 ประเทศ  

07.30 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร ในที่พัก

08.30 น.   พาเดินชมวัดป่าเจย์ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน) เป็นวัดพุทธหินยาน( เถรวาส ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง อยู่บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตรในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหาร
อุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรุ้ง ในปัจจุบันมีชาวไทลื้อและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดอยู่ไม่ขาดสาย

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.    นำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดนิกายหินยานหรือเถรวาท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยน สืบค้นภูมิประวัติเดิมของบรรพบุรุษ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ พระพุทธรูปปางขอฝน(ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ยิ่ง

15.00 น.   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่  ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร

19.30 น.  นำคณะออกเดินทางไปยังถนนคนเดินเก้าจอมตลาดน้ำ 6 ประเทศ โชว์สุดอลังการ มหัศจรรย์แสงสีเสียง ตื่นเต้นตลอดเวลา 
21.00 น. จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในเมือง ( 3 ดาว )  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งถนนคนเดิน บริเวณใกล้ๆ โรงแรม  

 วันที่ 3 : ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง – ส่งสนามบิน 

07-00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร ในที่พัก 

07.30 น. นำคณะเดินทางไปยังตลาดเช้าเมืองเชียงรุ่ง เพื่อชมวิถีชีวิตคนในเมืองและซื้อของฝาก สินค้า อาหาร อื่นๆ เป็นของฝากกลับเมืองไทย

09.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสนามบินสิบสองปันนา เพื่อไปเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

09.40 น   ตามเวลาจีน ส่งลูกค้าเหิรฟ้าสู่เชียงใหม่หรือเชียงราย โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) 

11.00น.   เวลาไทย คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงรายหรือสนามบินเชียงใหม่ จบทริปสิบสองปันนา ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

 

 

ราคารวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ /ค่าภาษีสนามบิน/ภาษีน้ำมันและค่าโหลดสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าห้องพักโรงแรมระดับสามดาว 2คืน
4. ค่าอาหารระดับมาตรฐาน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6. ค่าบัตรชมโชว์พาราณสี
7. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจีนหน้าด่าน (จ่ายทุกคน)
8. น้ำดื่มวันละ 2 ขวด/ท่าน

ราคาไม่รวม 
1. ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินพิกัด 20 กิโลกรัม/ท่าน
2. ค่ารูปถ่ายตามระเบียบขอวีซ่าจีนหน้าด่าน /150บาท/ท่าน
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ/400บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมสิบสองปันนาสกุลเงินที่ใช้  เป็นสกุลหยวนเท่านั้น และสามารถแลกได้กับไกด์ท้องถิ่น (1 หยวน = 5-6 บาท) (ตามอัตราแลกเงินขณะนั้น)
1. อาหาร เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืด ใครชอบทานเผ็ดตรียมน้ำพริกจากเมืองไทยไปได้ค่ะ
2. อากาศ 15-27 องศาเซลเซียส
3. เวลา ประเทศจีนเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
4. ท่านใดมีโรคประจำตัว แนะนำยารักษาโรคไปด้วย  


เอกสารการเดินทาง

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง มาทาง ไลน์ ID : chiangraismiletour มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง ส่วนรูปถ่ายแนบขอวีซ่าจีน ใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ไม่ควรเป็นรูปถ่ายในชุดข้าราชการ โดยท่านแค่ขอไฟล์รูปภาพจากร้านถ่ายรูปส่งมาก่อนล่วงหน้า 5 วัน ไม่ต้องอัดรูปเนื่องจากบริษัทฯ จะดำเนินการอัดรูปจากไฟล์ที่ส่งมาก่อนหน้านี้


การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : นายศิวดล สวนมนิล ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 176-256910-4 สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 7 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด


หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน

Tag: ทัวร์สิบสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, เดินทางทัวร์สิบสอง สองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมือง สิบสองปันนา, ค้นหาทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, รีสอร์ท12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณมนต์เน่ห์แห่งชาวไทล์, ภาพทัวร์สิบ สองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, รูปภาพทัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวพื้นที่สิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบ สองปันนาแบบเรียลไทม์, รีสอร์ทสิบสองปันนาราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ท สิบสองปันนา 2566, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2563, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2566, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, รีสอร์ทสิสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2566, รีสอร์ทสิบสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2566, รีสอร์ทสิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2566, รีสอร์ทสิสองปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2566, รีสอร์ท สองสิปันนา, รีสอร์ทสิบสองปันนาจากเชียงราย, รีสอร์ทสิบสองปันนา 2566,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้