เชียงราย สไมล์ ทัวร์
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
สวัดสดีครับคุณลูกค้า สนใจเดินทางโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนดีครับ
เริ่มแชท

โปรแกรมท่องเที่ยวคิงส์โรมัน 2วัน1คืน 2024

Last updated: 4 ก.ค. 2567  |  5096 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมท่องเที่ยวคิงส์โรมัน 2วัน1คืน  2024

 

 

    

วันแรก เชียงแสน - นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง - แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว - อาณาจักรคิงส์โรมัน


13.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน บริเวณสามเหลี่ยมทองคำจากนั้นนำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนไทยเรียบร้อยแล้ว นำคณะนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ อาณาจักรคิงส์โรมัน : ตั้งอยู่ประเทศลาว บนพื้นที่ ที่ถูกพัฒนากว่า 5,168.75 ไร่ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ระยะเวลาสัมปทานได้รับเพิ่มเป็น 99 ปี จากเดิม 75 ปีจากรัฐบาลลาว เพื่อสร้าง เป็นแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟขนาด 36 หลุม สนามบิน  ฯ ผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมืองของ สปป.ลาวลาวเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางไปวัดศรีบุญเรือง กราบขอพรพระเจ้าแสนแซ่ พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสน 1 ที่ชาวลาวและชาวไทยรวมถึงชาวจีนให้ความนับถือ นิยมมากกราบไหว์เพื่อขอพร


 
14.00 น. นำคณะเข้าเช็คอินน์ เก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางก่อน ณ  โรงแรมสวนดอกงิ้ว ระดับ 4 ดาว 15.00 น. นำคณะเที่ยวชมเกาะดอนซาว ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้าท้องถิ่น ประเภทหัตถกรรม อาทิ ผ้าทอไม้แกะสลลัก ฯ กระเป๋า รองเท้า ฯ จากจีน รวมถึงสินค้าประเภท เหล้า บุหรี่ ราคาถูก จากนั้นชมอุทยานสวนดอกงิ้ว ซึ่งภายในได้จัดสวนสาธารณะให้ผู้คน มาเดินเล่น ออกกำลังกาย ในบรรยากาศที่ร่มรื่น ภายในมีอาคารจัดแสดงความเป็นมาของการพัฒนาโครงการคิงส์โรมันการจำลองบ้านของกลุ่มชาติพันธ์ ที่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำโขง และชมหอต่อต้านยาเสพติด จัดแสดงโทษของยาเสพติด และการปราบปรามยาเสพติดในพิ้นที่17.00 น. นำคณะเที่ยวชมวัดจีนจงชาน สร้างขึ้นในปี ค.ส. 2013 และสร้างเสร็จในปี ค.ส. 2015 ด้วยวงเงินในการก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท สร้างเพื่อเป็นสถานที่สัการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่ในสไตล์วัดจีนยุกต์ใหม่ ภายในมีห้องของเทพเจ้าจีน หอพระ และมีแม่กวนอิมซึ่งหนักถึง 8.7 ตัน และมีพระสังขจายหยก น้ำหนัก 19.59 ตัน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ณ ห้องอาหาร

19.30 น. จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมบริเวณไชน่าทาว์น ซึ่งจำลองแบบเมืองเก่าของจีน ในบรรยากาศเป็นเมืองจีนยุกต์เก่าโบราณ เพื่อเป็นจุดขายสินค้าของจีนหลากหลาย อาทิ ร้านเครื่องเงินร้านชา ร้านขายเสื้อผ้า รววมถึงโซนร้านอาหารหลายหลายเมนู โดยเฉพาะหม่าล่า ซึ่งกำลัง ได้รับความนิยมซึ่งถนนยาวทั้งหมด 666 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 ไร่ (เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 18:00 น. - 03:00 น. หลังจากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดน้ำ หรือเมืองเวนิสจำลอง รูปแบบการก่อสร้างอาคารสไตล์ยุโรป อิตาลี จัดแสดงลานมีน้ำพุดนตรี อีกจุดเช็คอิน แห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาด สวยงามทั้งแสงสีอลังการ เดินเที่ยวชมเก็บภาพตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง วัดศรีดอนสัก - ทุ่งดอกไม้เมืองหนาว - นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง - เชียงแสน


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่2) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. นำคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านสามเหลี่ยมคำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ใหม่นอกเขตคิงส์โรมัน และมีวัดสำคัญคือ วัดศรีดอนสัก ซึ่งมีพระครูบาอินทนิล ภูริญาโณ เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวไทย-ลาว-จีน ใหความเคารพนับถือจำพรรษาอยู่ ผ่านในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสนประดิษฐาน และมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่ผู้คนต่างเดินทางมาสัการะ09.30 น. นำคณะเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 300 ไร่ มีดอกไม้เมืองหนาวกว่า 10 สายพันธุ์ รวมประมาณ 1 ล้านกว่าดอก สวยงาม บรรายาศแสนโรแมนติก             จากนั้นนำคณะออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งไทย ผ่านพิธีการตรวจคนออก เมืองของ สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะนั่งเรือกลับสู่ประเทศไทย

11.30 น. คณะเดินทางถึงฝั่งไทยที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำลาคณะ

*********************************

   

 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ท่านละ 4,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท

กรณีพัก 5 ดาว เพิ่มท่านละ 600 บาท

อัตรานี้รวม
 รถกอล์ฟไฟฟ้านำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 100 บาท ค่าล่วงเวลา ตม.ลาว)
 ค่าเรือสปีดโบ๊ทข้ามแม่น้ำโขงไป-กลับ
 ที่พัก 1 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องเตียงคู่)  , อาหารมาตรฐาน 2 มื้อ (มื้อเย็นและมื้อเช้า)
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าหนังสือผ่านแดนกรณีไม่มีพาสปอร์ท รวมค่าธรรมเนียม สปป.ลาว เพิ่ม 90 บาท
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด   
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย

เอกสารการเดินทาง

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง

มาทาง ไลน์ ID : @chiangraismiletour มาก่อนเดินทาง 7 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง

 
การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag: คิงส์โรมัน,บ่อแก้ว,สาวเหลี่ยมคำ,สามเหลี่ยมทองคำ,kingsroman,เชียงแสน,เที่ยวคิงส์โรมัน,อาณาจักรจ้าวเหว่ย,งานดอกงิ้วบาน,เกาะดอนซาว,สนามบินคิงส์โรมัน,สนามบินบ่อแก้ว,สนามกอล์ฟคิงส์โรมัน,คาสิโนคิงส์โรมัน,เที่ยวคิงส์โรมัน,คิงส์โรมัน2024,ทำงานคิงส์โรมัน,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้