เชียงราย สไมล์ ทัวร์
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
สวัดสดีครับคุณลูกค้า สนใจเดินทางโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไหนดีครับ
เริ่มแชท
Pre-Order

เชียงใหม่ คุนหมิง ลี่เจียง แซงกรีล่า 6วัน5คืน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : chinatour

Share

      

วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย (MU9620 16.25-19.30) - ฉู่ฉง - เข้าที่พัก


13.00 น.     พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

16.25 น.     ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU9620

* น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน * มีอาหารบริการบนเครื่อง

19.30 น.    เวลาประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้ นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงจะไปต้าหลี่ ห่างจากคุนหมิงประมาณ 2 ชม เป็นเขตปกครองตนเองชนเผ่าอี๋ (Yi Ren) เป็นหนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1 SET BOX)

ที่พัก      โรงแรม Wen Ding Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ฉู่ฉง - เจดีย์ 3 องค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ลี่เจียง – จงเตี้ยน แชงกรีล่า


06.00 น.    ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.    นําคณะเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า(Shagri-La) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรหมแดนติดกับอาณาเขตหนานซีของลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิง 700 กม. และอุดมไปด้วย ธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า และภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศ             กับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อ “ ดินแดนแห่งความฝัน ”

เดินทางผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ได้เรียกว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง จากนั้นนำคณะชมวัดเจ้าแม่กวนอิม แปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให­ญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะออกเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้าแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบตซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้าแยงซี”   15.00 น.       เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงแชงกรีล่า นำคณะเดินเที่ยวชมShangri-la Old Town ย่านเมืองเก่าแชงกรีล่า ด้านหน้าทางเข้า Shangri-la Old Town เป็นสถานที่ตั้งของวัดต้าฝอ The Dafo Temple วัดต้าฝอ วัดที่มีกงล้อยักษ์ วัดต้าฝอ เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1,600 ปี นอกจากมีกงล้อยักษ์แล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมี Big Buddha ซึ่งมีความสูงกว่า 15 เมตร ที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ซึ่งคำว่า "ต้า" ในภาษาจีน หมายถึงใหญ่ ส่วนคำว่า "ฝอ" หมายถึง พระ18.00 น.       นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม Jin Jiang Ducheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดลามะจงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ช่องแคบเสือกระโจน - สระมังกรดำ


06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก

07.00 น.    นำคณะชม วัดลามะชงจ้านหลิน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1679 สร้าง ขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคังชีแห่งราชวงค์ มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป ซึ่งมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาชาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อสวนลงมา08.30 น.    นำคณะเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

11.30 น.      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางนำคณะเที่ยวชม ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยว และอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้15.00 น.    นำคณะชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นจากบ่อน้ำแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้วจึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่าบ่อน้ำมังกรดำ19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็นนำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมGolden Spring Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ นั่งกระเช้าใหญ่ – ภูเหิมะมังกรหยก — โชว์จางอวี้โหมว – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก


06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)  ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น.      นำคณะเดินทางไปชม “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่
จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก

: แจ้งให้ทราบ : กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า ตามประกาศของทางรัฐ ทำให้เกิดการปิดกระเช้า เนื่องจากสภาพแวดล้อม อากาศ การปิดบำรุงซ่อมแซม รวมถึงการจำกัดคนขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง สถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม

11.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร

12.00 น.     นำคณะชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิตการแสดงประกอบแสงส สี เสียง การแต่งกายตระการตา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของลี่เจียง15.00 น.      นำคณะชม หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (ไป๋สุ่ยเหอ) นั่งรถกอล์ฟเข้าสู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะได้สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา แม่น้ำไป๋สุ่ย มีความหมายว่าแม่น้ำสีขาว เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งมีความใสและเป็นกระแสน้ำเย็น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นหินปูนขาว


17.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ อายุมากกว่า 500 ปี18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) ณ ภัตตราคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

โรงแรม Golden Spring Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ลี่เจียง - รถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง -  Kunming Waterfall Park - ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก


06.00 น.      รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่11) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.      นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟลี่เจียง เพื่อเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง

08.28 น.      ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C452 08.00-12.06

12.06 น.       คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) ณ ภัตตาคาร

14.00 น.       นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้16.00 น.       นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ฯ เดินเที่ยวบริเวณลานเอนกประสงค์ ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนในสมัยก่อน เมืองโบราณกวนตู่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนใน          คุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) ณ ภัตตราคาร พิเศษ เมนูสุกี้เห็ดหลากหลายชนิด

19.00 น.       นำคณะเที่ยวชม ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ20.00 น.       นำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

20.30 น.       นำคณะเดินเที่ยวชม Street food ซองเสี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นกลับโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก คุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน - Kunming Changshui International Airport - เชียงใหม่


06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่14) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับประเทศไทย

07.00 น.       นำท่านชม ตําหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่15)

12.00 น.       นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง Kunming Changshui International Airport

14.20 น.       ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU)
เที่ยวบินที่ MU9619   

15.25 น.       เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 28,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท


 
อัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน China Eastern Airlines ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-คุนหมิง ฉางสุ่ย-เชียงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 ที่พัก 5 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 15 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 ตั๋วรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 
อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีน , คนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท,ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยตามอัธยาศัย
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 


เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag:ทัวร์บินตรงเชียงใหม่, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์หวงหลง,
ทัวร์หมีแพนด้า, เที่ยวจิ่วจ้ายโกว, เที่ยวเฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2024,
ทัวร์เฉิงตู2024, ทัวร์หวงหลง2024, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2024, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2567,
ทัวร์เฉิงตู2567, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2567, ทัวร์หวงหลง2567,

tag:ทัวร์บินตรงเชียงใหม่, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์หวงหลง,
ทัวร์หมีแพนด้า, เที่ยวจิ่วจ้ายโกว, เที่ยวเฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2024,
ทัวร์เฉิงตู2024, ทัวร์หวงหลง2024, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2024, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2567,
ทัวร์เฉิงตู2567, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2567, ทัวร์หวงหลง2567,

      

วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย (MU9620 16.25-19.30) - ฉู่ฉง - เข้าที่พัก


13.00 น.     พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

16.25 น.     ออกเดินทางสู่นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU9620

* น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน * มีอาหารบริการบนเครื่อง

19.30 น.    เวลาประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉางสุ่ย เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้ นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงจะไปต้าหลี่ ห่างจากคุนหมิงประมาณ 2 ชม เป็นเขตปกครองตนเองชนเผ่าอี๋ (Yi Ren) เป็นหนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่1 SET BOX)

ที่พัก      โรงแรม Wen Ding Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ฉู่ฉง - เจดีย์ 3 องค์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - ลี่เจียง – จงเตี้ยน แชงกรีล่า


06.00 น.    ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.    นําคณะเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า(Shagri-La) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรหมแดนติดกับอาณาเขตหนานซีของลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิง 700 กม. และอุดมไปด้วย ธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า และภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศ             กับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อ “ ดินแดนแห่งความฝัน ”

เดินทางผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ได้เรียกว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง จากนั้นนำคณะชมวัดเจ้าแม่กวนอิม แปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให­ญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะออกเดินทางต่อระหว่างทางแวะชม โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เกิดจากแม่น้าแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบตซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้าแยงซี”   15.00 น.       เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงแชงกรีล่า นำคณะเดินเที่ยวชมShangri-la Old Town ย่านเมืองเก่าแชงกรีล่า ด้านหน้าทางเข้า Shangri-la Old Town เป็นสถานที่ตั้งของวัดต้าฝอ The Dafo Temple วัดต้าฝอ วัดที่มีกงล้อยักษ์ วัดต้าฝอ เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1,600 ปี นอกจากมีกงล้อยักษ์แล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังมี Big Buddha ซึ่งมีความสูงกว่า 15 เมตร ที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ ซึ่งคำว่า "ต้า" ในภาษาจีน หมายถึงใหญ่ ส่วนคำว่า "ฝอ" หมายถึง พระ18.00 น.       นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม Jin Jiang Ducheng Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดลามะจงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ช่องแคบเสือกระโจน - สระมังกรดำ


06.00 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก

07.00 น.    นำคณะชม วัดลามะชงจ้านหลิน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1679 สร้าง ขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคังชีแห่งราชวงค์ มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูป ซึ่งมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาชาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อสวนลงมา08.30 น.    นำคณะเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

11.30 น.      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางนำคณะเที่ยวชม ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยว และอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้15.00 น.    นำคณะชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นจากบ่อน้ำแห่งนั้นชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้วจึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่าบ่อน้ำมังกรดำ19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็นนำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมGolden Spring Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ นั่งกระเช้าใหญ่ – ภูเหิมะมังกรหยก — โชว์จางอวี้โหมว – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก


06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่8)  ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น.      นำคณะเดินทางไปชม “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่
จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร “นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกไปยังจุดชมวิวสูงสุด” จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด ชมทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้าคล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก

: แจ้งให้ทราบ : กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า ตามประกาศของทางรัฐ ทำให้เกิดการปิดกระเช้า เนื่องจากสภาพแวดล้อม อากาศ การปิดบำรุงซ่อมแซม รวมถึงการจำกัดคนขึ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง สถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม

11.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร

12.00 น.     นำคณะชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิตการแสดงประกอบแสงส สี เสียง การแต่งกายตระการตา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของลี่เจียง15.00 น.      นำคณะชม หุบเขาพระจันทร์สีเงิน (ไป๋สุ่ยเหอ) นั่งรถกอล์ฟเข้าสู่อุทยาน ภายในอุทยานท่านจะได้สัมผัสวิวตระการตาของแอ่งน้ำสีเขียวมรกตสะท้อนเงาล้อมรอบจากภูเขาหิมะมังกรหยกสวยประหนึ่งพระจันทร์สีเงินท่ามกลางขุนเขา แม่น้ำไป๋สุ่ย มีความหมายว่าแม่น้ำสีขาว เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งมีความใสและเป็นกระแสน้ำเย็น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นหินปูนขาว


17.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ อายุมากกว่า 500 ปี18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) ณ ภัตตราคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

โรงแรม Golden Spring Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ลี่เจียง - รถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง -  Kunming Waterfall Park - ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก


06.00 น.      รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่11) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น.      นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟลี่เจียง เพื่อเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง

08.28 น.      ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวน C452 08.00-12.06

12.06 น.       คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) ณ ภัตตาคาร

14.00 น.       นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้16.00 น.       นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ฯ เดินเที่ยวบริเวณลานเอนกประสงค์ ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าแบบจีนในสมัยก่อน เมืองโบราณกวนตู่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนใน          คุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) ณ ภัตตราคาร พิเศษ เมนูสุกี้เห็ดหลากหลายชนิด

19.00 น.       นำคณะเที่ยวชม ซุ้มประตูม้าทองและไก่หยก (Golden Horse and Jade Cock Gate) ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ20.00 น.       นำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

20.30 น.       นำคณะเดินเที่ยวชม Street food ซองเสี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นกลับโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก คุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน - Kunming Changshui International Airport - เชียงใหม่


06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่14) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับประเทศไทย

07.00 น.       นำท่านชม ตําหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่15)

12.00 น.       นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง Kunming Changshui International Airport

14.20 น.       ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU)
เที่ยวบินที่ MU9619   

15.25 น.       เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป เริ่มต้นท่านละ 28,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท


 
อัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินสายการบิน China Eastern Airlines ชั้นประหยัดเส้นทาง เชียงใหม่-คุนหมิง ฉางสุ่ย-เชียงใหม่ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 ที่พัก 5 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหารมาตรฐาน 15 มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามระบุในโปรแกรม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 ตั๋วรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 
อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีน , คนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท,ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยตามอัธยาศัย
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

การชำระเงิน

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 


เอกสารการเดินทาง

ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง และมีหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้ามาก่อน 30 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

tag:ทัวร์บินตรงเชียงใหม่, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์หวงหลง,
ทัวร์หมีแพนด้า, เที่ยวจิ่วจ้ายโกว, เที่ยวเฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2024,
ทัวร์เฉิงตู2024, ทัวร์หวงหลง2024, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2024, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2567,
ทัวร์เฉิงตู2567, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2567, ทัวร์หวงหลง2567,

tag:ทัวร์บินตรงเชียงใหม่, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์หวงหลง,
ทัวร์หมีแพนด้า, เที่ยวจิ่วจ้ายโกว, เที่ยวเฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2024,
ทัวร์เฉิงตู2024, ทัวร์หวงหลง2024, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2024, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว2567,
ทัวร์เฉิงตู2567, ทัวร์บินตรงเชียงใหม่2567, ทัวร์หวงหลง2567,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้