หลวงพระบาง วังเวียง 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาว

   

 

วันแรก  เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - นาเตย - รถไฟความเร็วสูง - วังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง

 


07.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 4 มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.00 น.  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสบริการระหว่างสะพาน ผ่านพิธีการเข้าเมืองของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว

09.00 น.  นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3a คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น คณะเดินทางจากห้วยทรายประมาณ 100 กิโลเมตร คณะแวะพักที่หมู่บ้านน้ำเงิน จากนั้นออก เดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของ สปป.ลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวรวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ก่อนถึงเมืองหลวงน้ำทา11.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

12.00 น.  นำคณะออกเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงนาเตย ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

13.47 น.  ออกเดินทางไปยังเมืองวังเวียง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D8715.38 น.  คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองวังเวียง จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง จากนั้นเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม Lisha Grand Hotel VangVieng ระดับ4 ดาว หรือเทียบเท่า เพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระ

17.30 น.  นำคณะล่องเรือหางยาวแม่น้ำซอง ชมความงามของสายน้ำซอง และวิธีชีวิตชาวเมืองวังเวียงตลอดการล่องแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่ง18.30 น.  นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินเที่ยวชมตลาด ถนนคนเดินของเมืองวังเวียง ก่อนเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง บูลลากูน 1 – สะพานสีน้ำเงิน ถ้ำนางฟ้า - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี


07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่3) ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.  นำคณะเดินทางไปเที่ยว เดินทางไปยัง บลูลากูน 1 Blue Lagoon 1  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกมักจะเป็นอันดับแรก มีลักษณะเป็นสระน้ำสีฟ้ามรกตใสสะอาดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ให้ทุกท่านได้อิสระเล่นน้ำ หรือถ่ายรูปสวยๆในมุมต่างๆตามอัธยาศัย09.30 น.  นำคณะเที่ยวชมสะพานแขวนสีน้ำเงิน ที่ข้ามผ่านแม่น้ำจะพาเราไปพบกับถ้ำนางฟ้า ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย12.00 น.  คณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองวังเวียง เพื่อเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ C82 14.01-15.04

15.04 น.  เดินทางถึงหลวงพระบาง จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อเข้าเช็คอิน เก็บกระเป๋าสัมภาระ ณ  โรงแรม Royal Peacock Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากตลาดมืดเพียง 90 เมตร และห่างจากตลาดเช้าหลวงพระบาง  เพียง 30 เมตร16.00 น.  นำท่านจากนั้นนำท่านขึ้นเที่ยวยอดพูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  บนยอดเขานี้สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพของเมืองหลวงพระบางได้รอบ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร19.00 น.  นำคณะเที่ยวชมตลาดมืดหรือ ถนนคนเดิน Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดิน มีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง และชาวเมืองหลวงพระบางเอง นำเอาสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ฯ มาวางจำหน่ายตามริมถนน

20.30 น.  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง - วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี - วัดวิชุน


06.00 น.  ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ในหลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่าง มีระเบียบนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือกับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดเองจากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และอิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง08.00 น.  จากนั้นเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก                   

09.00 น.  นำท่านชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎาและต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายในประกอบด้วย

ห้องที่ 1. เป็นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุลช่างลาวโบราณ

ห้องที่ 2. เป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930

ห้องที่ 3. เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหาชีวิตศรีสว่างวงค์ เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน10.00 น.  นำคณะชมวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  ณ ร้านอาหาร13.30 น.  นำทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70เมตร มี 2 ชั้นบางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกต15.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง จากนั้นนำคณะชม วัดวิชุนราช ซึ่งเป็นวัดที่มหาเจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่น ๆ ในหลวงพระบางตรงที่มีเจดีย์พระประทุม หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์รูปโค้ง ที่คนลาวเรียกว่าหมากโม
(แตงโม) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1514

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยหรือจะเลือกเดินเที่ยวตลาดมืด อีกครั้งสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ของฝากของที่ระลึก

วันที่สี่ หลวงพระบาง - รถไฟความเร็วสูง - นาเตย – หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ


07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พักพร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

08.30 น.  นำคณะอออกเดินทางไปสถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไปยังสถานีนาเตย โดยรถไฟความเร็วสูง D88 เวลา 09.57-11.00 น.

11.00 น. เวลาโดยประมาณเดินทางถึงสถานีรถไฟนาเตยจากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา            

12.30 น.  คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  ณ ร้านอาหาร14.00 น. นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศ ขุนเขาและชุมชนของพี่น้องชาวลาวตลอดเส้นทาง

17.30 น.  เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัสบริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

18.00 น.  คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ

    

อัตรานี้รวม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว อาหารมาตราฐาน 10 มื้อ
 รถไฟความเร็วสูงตามระบุในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (ถ้ามี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพนักงานขับรถตู้วังเวียง
 หลวงพระบางและห้วยทราย @ท่านละ 500 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯ
 ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 
 
เอกสารการเดินทาง
ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง 30 วัน

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

   

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

   

 

วันแรก  เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - นาเตย - รถไฟความเร็วสูง - วังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง

 


07.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 4 มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.00 น.  นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสบริการระหว่างสะพาน ผ่านพิธีการเข้าเมืองของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว

09.00 น.  นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3a คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่น คณะเดินทางจากห้วยทรายประมาณ 100 กิโลเมตร คณะแวะพักที่หมู่บ้านน้ำเงิน จากนั้นออก เดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญของ สปป.ลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวรวมทั้งหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ก่อนถึงเมืองหลวงน้ำทา11.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

12.00 น.  นำคณะออกเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงนาเตย ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

13.47 น.  ออกเดินทางไปยังเมืองวังเวียง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D8715.38 น.  คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองวังเวียง จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง จากนั้นเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม Lisha Grand Hotel VangVieng ระดับ4 ดาว หรือเทียบเท่า เพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระ

17.30 น.  นำคณะล่องเรือหางยาวแม่น้ำซอง ชมความงามของสายน้ำซอง และวิธีชีวิตชาวเมืองวังเวียงตลอดการล่องแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่ง18.30 น.  นำคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินเที่ยวชมตลาด ถนนคนเดินของเมืองวังเวียง ก่อนเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง บูลลากูน 1 – สะพานสีน้ำเงิน ถ้ำนางฟ้า - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี


07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่3) ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.  นำคณะเดินทางไปเที่ยว เดินทางไปยัง บลูลากูน 1 Blue Lagoon 1  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกมักจะเป็นอันดับแรก มีลักษณะเป็นสระน้ำสีฟ้ามรกตใสสะอาดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ให้ทุกท่านได้อิสระเล่นน้ำ หรือถ่ายรูปสวยๆในมุมต่างๆตามอัธยาศัย09.30 น.  นำคณะเที่ยวชมสะพานแขวนสีน้ำเงิน ที่ข้ามผ่านแม่น้ำจะพาเราไปพบกับถ้ำนางฟ้า ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย12.00 น.  คณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร

13.00 น.  นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองวังเวียง เพื่อเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ C82 14.01-15.04

15.04 น.  เดินทางถึงหลวงพระบาง จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อเข้าเช็คอิน เก็บกระเป๋าสัมภาระ ณ  โรงแรม Royal Peacock Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากตลาดมืดเพียง 90 เมตร และห่างจากตลาดเช้าหลวงพระบาง  เพียง 30 เมตร16.00 น.  นำท่านจากนั้นนำท่านขึ้นเที่ยวยอดพูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาภูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือดอกลั่นทมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว  บนยอดเขานี้สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพของเมืองหลวงพระบางได้รอบ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร19.00 น.  นำคณะเที่ยวชมตลาดมืดหรือ ถนนคนเดิน Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนนคนเดิน มีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง และชาวเมืองหลวงพระบางเอง นำเอาสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ฯ มาวางจำหน่ายตามริมถนน

20.30 น.  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พระราชวัง - วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี - วัดวิชุน


06.00 น.  ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ในหลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่าง มีระเบียบนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือกับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดเองจากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และอิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง08.00 น.  จากนั้นเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก                   

09.00 น.  นำท่านชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีความผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาว มีหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้าง จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะฝรั่งสวมชฎาและต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวถูกเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตศรีแทน ภายในประกอบด้วย

ห้องที่ 1. เป็นห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางพุทธรูปทองสำริดสกุลช่างลาวโบราณ

ห้องที่ 2. เป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1930

ห้องที่ 3. เป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้าหาชีวิตศรีสว่างวงค์ เตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาพิเษก แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน10.00 น.  นำคณะชมวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  ณ ร้านอาหาร13.30 น.  นำทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีความสูงถึง 70เมตร มี 2 ชั้นบางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกต15.00 น.  นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง จากนั้นนำคณะชม วัดวิชุนราช ซึ่งเป็นวัดที่มหาเจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่น ๆ ในหลวงพระบางตรงที่มีเจดีย์พระประทุม หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์รูปโค้ง ที่คนลาวเรียกว่าหมากโม
(แตงโม) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1514

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยหรือจะเลือกเดินเที่ยวตลาดมืด อีกครั้งสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ของฝากของที่ระลึก

วันที่สี่ หลวงพระบาง - รถไฟความเร็วสูง - นาเตย – หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ


07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พักพร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

08.30 น.  นำคณะอออกเดินทางไปสถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไปยังสถานีนาเตย โดยรถไฟความเร็วสูง D88 เวลา 09.57-11.00 น.

11.00 น. เวลาโดยประมาณเดินทางถึงสถานีรถไฟนาเตยจากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา            

12.30 น.  คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา นำคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  ณ ร้านอาหาร14.00 น. นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศ ขุนเขาและชุมชนของพี่น้องชาวลาวตลอดเส้นทาง

17.30 น.  เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัสบริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

18.00 น.  คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ

    

อัตรานี้รวม
 ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว อาหารมาตราฐาน 10 มื้อ
 รถไฟความเร็วสูงตามระบุในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีต่างๆ (ถ้ามี)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพนักงานขับรถตู้วังเวียง
 หลวงพระบางและห้วยทราย @ท่านละ 500 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯ
 ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
 
 
เอกสารการเดินทาง
ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง PASSPORT ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง 30 วัน

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

   

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2567,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2567,

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้