Best Seller

ทัวร์เชียงใหม่ ฮ่องกง 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

เชียงใหม่ ฮ่องกง วิคตอเรียพีค เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน Symphony of Lights วัดแชกง วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน มาเก๊า เวเนเชี่ยน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด สแควร์ เชียงใหม่

หมวดหมู่ : รวมทัวร์

   

เชียงใหม่ ฮ่องกง วิคตอเรียพีค เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน Symphony of Lights

04.00น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สาย การบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้

06.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD515
(บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้

10.30 น. ดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์

ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toyr'usร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร นาท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น.)

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วัดแชกง วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน มาเก๊า เวเนเชี่ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตรคาร แบบ ติ่มซา
จากนั้นนำชมโรงงานTSLซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!! และนาท่านแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง และเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน,ต่างๆ อีกมากมาย...

นำท่านนมัสการวัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสาคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาวีระประวัติไว้ ทาให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาเร็จในทุกประการ


 แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนาโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนาพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นาธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ...

 

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฮ่องกง เดินทางกลับมาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 50 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) ท่านต้องถือสัมภาระขึ้น ลง เรือด้วยตัวท่านเอง

***กรุณาเตรียมกระเป๋าที่สะดวกต่อการนาขึ้น ลงเรือ และขนาดไม่ใหญ่ และน้าหนักไม่เกิน 20 กก.

 นำท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจาลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)

เย็น อิสระทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก มาเก๊า ROYAL MACAU HOTEL หรือเที่ยบเท่า

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด สแควร์ เชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน

จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602 - 1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
16.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD753 (ไมีบริการขายอาหารบนเครื่อง)
18.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

  

tag:ทัวร์ฮ่องกง,ที่เที่ยว ใน ฮ่องกง,ไป ฮ่องกง,รีวิวฮ่องกง,สถานที่เที่ยวฮ่องกง,ไหว้พระฮ่องกง,วัดฮ่องกง,วิธีเดินทางไปฮ่องกง,รีวิว สถานที่เที่ยว ฮ่องกง,เชียงใหม่ฮ่องกง, 

tag:ทัวร์ฮ่องกง,ที่เที่ยว ใน ฮ่องกง,ไป ฮ่องกง,รีวิวฮ่องกง,สถานที่เที่ยวฮ่องกง,ไหว้พระฮ่องกง,วัดฮ่องกง,วิธีเดินทางไปฮ่องกง,รีวิว สถานที่เที่ยว ฮ่องกง,เชียงใหม่ฮ่องกง, 

tag:ทัวร์ฮ่องกง,ที่เที่ยว ใน ฮ่องกง,ไป ฮ่องกง,รีวิวฮ่องกง,สถานที่เที่ยวฮ่องกง,ไหว้พระฮ่องกง,วัดฮ่องกง,วิธีเดินทางไปฮ่องกง,รีวิว สถานที่เที่ยว ฮ่องกง,เชียงใหม่ฮ่องกง, 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้