เชียงใหม่ เวียดนาม 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

เชียงใหม่ ดานัง กระเช้าลอยฟ้า บาน่าฮิลล์ สวนสนุก สะพานมือ สวนดอกไม้ (พักบนบาน่าฮิลล์) - บาน่าฮิลล์ วัดหลิงอิ๋ง เรือกระด้ง หมู่บ้านหินอ่อน เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมังกร รูปปั้นปลามังกร - ดานัง เว้ วัดเทียนมู่ พระวังไดโนย ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ดานัง - สนามบินดานัง - เชียงใหม่

หมวดหมู่ : vietnam

  
วันแรก เชียงใหม่ ดานัง กระเช้าลอยฟ้า บาน่าฮิลล์ สวนสนุก สะพานมือ สวนดอกไม้ (พักบนบาน่าฮิลล์)
 05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

08.05 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ FD 906 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

09.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวยคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ตัวเมืองดานัง


เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร MADAM NGON

*** หมายเหตุ ท่านสามารถนำสัมภาระที่จำเป็นใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับพักค้างคืนบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน อาทิชุดนอน ของใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการขึ้นกระเช้าส่วนกระเป๋าใหญ่เก็บไว้ในรถบัส
 
 
จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บาน่าฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนามระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สวยงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกเมืองหนึ่งของเวียดนาม ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์สามมิติและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ) เครื่องเล่นที่เป็นสวนสนุกบางบานาฮิลล์ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนตร์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ทานได้ เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วยและยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกให้ท่านได้ลองพิสูจน์อีกมากมาย

จากนั้นอิสระให้ได้เดิน ชมสะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้

 
อิระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิวทัศน์ ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลายชนิด


เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พักที่ โรงแรม MECURE VILLA หรือเทียบเท่า (บนบานาฮิลล์)
วันที่สอง บาน่าฮิลล์ วัดหลิงอิ๋ง เรือกระด้ง หมู่บ้านหินอ่อน เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมังกร รูปปั้นปลามังกร
 เช้า      รับประทานอาหารเช้าบนบาน่าฮิลล์อิสระให้คณะได้พักผ่อนบนบาน่าฮิลล์ ชมทัศนียภาพหรือทำกิจกรรมจนได้เวลาสมควรได้เวลานัดหมายพร้อมกัน ณ จุดหมาย นำท่านนั่งกระเช้าลงสู่ลานจอดรถ

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านมนัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra)ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา  หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง
 
 
 
 จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อ  และระหว่างทางแวะร้าน Dai Co Viet ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อนอันมีชื่อเสียง และช่างแกะสลักฝีมือประณีติ ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพการทำประมงเป็นหลัก ในระหว่างที่ท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง นั้นท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบ้าน และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้น ชาวบ้านที่นี่ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรืองมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้การขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน
        **เมืองฮอยอันไม่อนุญาติให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สูด**

นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลายหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่17

 
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำชม ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจในคล้องใส่สะพานและชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟซึ่งเป็นสะพานที่สวยที่สุดของเวียดนามในเวลานี้

(โดยการแสดงพ่นไฟ พ่นน้ำนี้จะเริ่มเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น)

ที่พักเมืองดานัง โรงแรม MERRY HOTEL / GOLDEN ROSE หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ดานัง เว้ วัดเทียนมู่ พระวังไดโนย ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ดานัง
 เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นำท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสายน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา เป็นจำนวนมาก ชมวิววที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก (แวะชมขากลับ)
 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่วัดเทียมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่ยม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยุ่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนาและเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม
 
 
เที่ยง     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดโนย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวังเหวียนมีพระองค์ทั้งหมด 13องค์ ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ.1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้ที่เป็นขันที ที่เรียกกันว่า “ตื๋อกั๋มถั่น”

 
 จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อเวียดนาม ชุดอ๋าวใหญ่ หมวก รองเท้า กระเป๋า ชา กาแฟ ของที่ระลึกมากมาย

  จากนั้น นำคณะเดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรีที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิมที่มีสมัยก่อนมีให้ชมเฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้น ได้เวลาสมควร นำคณะเดินทางกลับเมืองดานังเย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร LUCKY PEARL บริการอาหารทะเล ที่พักเมืองดานัง โรงแรม MERRY HOTEL / GOLDEN ROSE  หรือเทียบเท่า***
วันที่สี่ สนามบินดานัง - เชียงใหม่
 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงเรมสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang InternationalAirport เตรียมตัวเดินทางสู่เชียงใหม่

10.30 น. เหินฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 907 บริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน

12.25 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิ์ภาพด้วยความประทับใจ 
  
 
tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2566,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2566, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2566, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2566 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2566 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 2566, ทัวร์เวียดนามใต้ 2566, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว
tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2566,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2566, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2566, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2566 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2566 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 2566, ทัวร์เวียดนามใต้ 2566, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว
tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2566,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2566, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2566, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2566 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2566 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 2566, ทัวร์เวียดนามใต้ 2566, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้