ทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์เวียดนามกลาง4วัน3คืน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ เมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ฮอยอัน บานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนดอกไม้ สะพานมือโกลเด้นบริดจ์ ดานัง สะพานมังกร ตลาดฮาน

หมวดหมู่ : vietnam

   

วันแรก   กรุงเทพฯ – ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

 08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเช็คอินน์โหลดสัมภาระ

10.50 น. คณะออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่VZ960 10.50-12.30

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว นำท่านรับสัมภาระหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร

14.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ)กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวัง แห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์

16.30 น. นำคณะเดินทางชม วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น

17.30 น.  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

  
18.30 น. นำคณะ ล่องเรือมังกร หรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยาง หรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนาม สมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำ

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

20.30 น. คณะเช็คอินน์ โรงแรม Mid Town Hue Hotel 4 ดาวหรือ Thanh Lich Boutique Royal Hue ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 

 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น. จากนั้นนำคณะชมบริเวณด้านหน้า พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามรูปแบบจีน โดย สถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน
นำคณะนั่งชิโคล่ สามล้อเวียดนาม ชมตัวเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของ เวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

14.00 น. สนุกสนานกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut Village) ที่หมู่บ้านกั๊มทานซึ่งหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน            จากนั้นนำคณะชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขต ชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน

 
            นำคณะชม บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้นจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะ ตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเย็นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรมThanh Binh Riverside Hoian Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - หมู่บ้านฝรั่งเศส - สวนดอกไม้ - สะพานมือโกลเด้นบริดจ์ - ดานัง

 06.00 น. รับประทาอาหาร (มื้อที่6) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่ง ดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร จากนั้นนำคณะขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ บานาฮิลล์ Ba na Hills บานาฮิลล์ เมืองเล็ก ๆ สไตล์ฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากแนวคิดของชาวฝรั่งเศสที่ต้องการสร้างบ้านพักและโรงแรม และเคยเป็นที่พักตาก อากาศของชาวฝรั่งเศส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1919 หลังจากที่ชาวฝรั่งเศสได้ย้ายออกไป ที่นี่จึงถูกบูรณะเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปี ค.ศ.2009 เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส หรือ Ba Na Hills Frech Village ที่นี่เป็นแลนด์มาร์กของ บานาฮิลล์ พื้นที่ของหมู่บ้านมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้เราสามารถเดินเล่นรอบหมู่บ้านได้เลย ที่นี่มีครบทั้งร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ตึกอาคารสไตล์ฝรั่งเศสยุคกลาง ไฮไลท์คือ โบสถ์เซนต์เดนิส ที่จำลองแบบมาจากโบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที่ประเทศปารีสเที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารที่บานาฮิลล์

            หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย            จากนั้นอิสระชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

เย็น      นำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองดานัง รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8) ณ ร้านอาหารพักที่ Eden Ocean View Danang 4 ดาว หรือ Nhu Minh Plaza Danang 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่    สะพานมังกร – ตลาดฮาน - ดานัง - กรุงเทพฯ

 07.00 น. ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่9)  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำคณผ่านชม สะพานมังกร สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี

09.00 น. นำคณะเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) รวมถึงสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย


10.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อนำท่านเดินทางกลับประเทศไทยรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10) ร้านเฝอเวียดนามในสนามบินดานัง

13.15 น.  เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


  

 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 15-20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 18,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 15,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน   ไม่เสริมเตียง 16,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน      เสริมเตียง 18,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 บาท

 

อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางกรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ VIETJET ภาษีสนามบิน น้ำกระเป๋าเที่ยวละ 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ยานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามที่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย รวมค่าทริปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯ
โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหาร 10 มื้อค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมวีซ่าเวียดนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่ชาวไทย (กรุณาสอบถาม)
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสายการบินราคาประหยัด หากมีการจองในช่วงที่คณะเดินทางเยอะ อาจทำมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

 
เอกสารการเดินทาง

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง มาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ ID : chiangraismile หรือทางอีเมล์ตามหัวกระดาษ มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง


การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 672-2-02654-11. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2.ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3.ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

4.หากมีการยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถรีฟันคืนเงิน แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขเวลาของสายการบิน

 

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2556,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2566, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม รีวิว ทัวร์เวียดนาม vip ทัวร์เวียดนาม 2566 ทัวร์ เวียดนาม pantip ทัวร์ เวียดนาม ดานัง ทัวร์เวียดนามซาปา ทัวร์ เวียดนาม ราคา ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่ ทัวร์เวียดนาม pantip ทัวร์เวียดนาม บริษัท ไหน ดี ทัวร์เวียดนาม 2566 pantip ทัวร์เวียดนาม ราคา รีวิว เวียดนาม pantip ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว ทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนาม 2 วัน 1 คืน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ทัวร์เวียดนาม2566 ทัวร์เวียดนามเหนือ 2566 ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง 2565 ทัวร์เวียดนามกลาง 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ 2565 ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2566,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2566, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม รีวิว ทัวร์เวียดนาม vip ทัวร์เวียดนาม 2566 ทัวร์ เวียดนาม pantip ทัวร์ เวียดนาม ดานัง ทัวร์เวียดนามซาปา ทัวร์ เวียดนาม ราคา ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่ ทัวร์เวียดนาม pantip ทัวร์เวียดนาม บริษัท ไหน ดี ทัวร์เวียดนาม 2566 pantip ทัวร์เวียดนาม ราคา รีวิว เวียดนาม pantip ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว ทัวร์เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนาม 2 วัน 1 คืน ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ทัวร์เวียดนาม2565 ทัวร์เวียดนามเหนือ 2566 ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง 2565 ทัวร์เวียดนามกลาง 5 วัน 4 คืน ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ 2566 ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้