ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์เวียดนามเหนือ2567 ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้าน Cat Cat - ตลาดคนเดินเมืองซาปา MOANA SAPA CAFÉ - นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้ายอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย  สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดี่ยว – ฮาลองเบย์ ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน

หมวดหมู่ : vietnam

   

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้าน Cat Cat - ตลาดคนเดินเมืองซาปา

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 บริเวณ     เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย  ประตู  2 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) แบบเซ็ตบล็อก บนเครื่อง

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)  คณะผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

                  นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีนอยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลาย ของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่ เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)             

12.30 น.  คณะเดินทางถึงจังหวัดลาวไก บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.  เดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

16.00 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองซาปา นำคณะชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม

17.00 น.  นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม SAPA Charm Hotel หรือ SAPA Highland Resort ระดับ 4* หรือเทียบเท่า เก็บกระเป๋าสัมภาระ อิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็นนำทุกท่านเดินย่อยอาหาร ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

   

วันที่สอง  MOANA SAPA CAFÉ - นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้ายอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น.  นำคณะเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

09.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ นั่งรถไฟชมเมืองซาปา Sapa Mountain Train ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ไปสู่สถานนีขึ้นกระเช้า
                 จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที  ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร ซึ่งได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามา อากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
               
 

12.30 น.  คณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ภัตตาคาร

13.30 น.  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมือง ฮานอย (ประมาณ5 ชั่วโมง) ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

17.00 น.  คณะเดินทางถึง เมืองฮานอย นำคณะช้อปปิ้งบริเวณ ถนน36สาย (Shopping 36 st.) สถานที่ รวบรวมสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ตามอัธยาศัย

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) ณ ร้านอาหาร บริการพิเศษไวน์แดง DALAT

20.00 น.  นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Muong Thanh Center Hanoi Hotel หรือ Flower Garden Hanoi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

   

วันที่สาม  สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดี่ยว – ฮาลองเบย์
06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก


08.00 น.  นำคณะชม สุสานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศ อิสรภาพ เวียดนามจากฝรั่งเศสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า500,000 คน   เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1945 ปัจจุบัน เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีสำคัญ ๆเช่น การสวนสนามของทหารในวันชาติ เวียดนาม อาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของ Old Quarter สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1969   
              จากนั้นนำคณะเข้าชม ทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านโฮจิมินห์ : ทำเนียบประธานาธิบดีเป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโดไชน่า เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เมื่อครั้งยังมีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้ และสระน้ำ ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการรบกับทหาร สหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถะและเป็นโสดมาตลอดชีวิต
              จากนั้น ชมเจดีย์เสาเดียว : วัดเจดีย์เสาเดียวตั้งอยู่ใกล้บ้างลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่ว โมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว ขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลาง สระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลาประดิษฐาน รูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย

 

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่8) ณ ภัตตาคาร มื้อนี้จัดพิเศษ SEN BUFFET ภัตตาคารบุฟเฟต์ทะเลกับเมนู อาหารหลากหลาย กว่า 50 อย่าง
                หลังอาหารนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3.30 ชม. เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส วิถีชีวิต รูปแบบการสร้างบ้านที่แปลกตา โบสถ์ วิหารเก่า ของชาวเวียดนาม ระหว่างทางก่อนเดินทางถึงฮาลองเบย์ นำคณะแวะชมร้านยาสมุทรไพรเวียดนาม-จีน
17.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองฮาลองเบย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ Marina Halong Hotel หรือSong Loc Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น.  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหาร นำคณะเดินช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเมืองฮาลองเบย์ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ เครื่องเงิน งานหัตถกรรม เรือไม้สำเภา ฯ

20.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สี่    ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – กรุงเทพฯ
07.00 น.  ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่10)  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามและ บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของถ้ำด่งเทียนกุง หรือ ถ้ำนางฟ้า ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตาและชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

 

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 11) พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย ระหว่างทางคณะแวะชมร้านหยกและร้าน OTOP

15.30 น.  คณะเดินทางถึงเมืองฮานอย นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย นำท่าน ชมวัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ

17.30 น.  คณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่12) เฝอเวียดนาม ณ ร้านเฝอชื่อดังในเมืองฮานอย เพื่อความสะดวกด้านเวลาก่อนเดินทางไปยังสนามบิน

19.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย นำคณะเช็คอินน์ เพื่อรอออกเดินทางกลับประเทศไทย

21.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645

23.00 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ   

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 15-20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 21,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 18,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน   ไม่เสริมเตียง 19,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน      เสริมเตียง 20,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900 บาท

อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางดอนเมือง-ฮานอย-ดอนเมือง AIRASIA ภาษีสนามบิน น้ำกระเป๋าเที่ยวละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ยานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามที่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย รวมค่าทริปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯ
โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหาร 12 มื้อค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมวีซ่าเวียดนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่ชาวไทย (กรุณาสอบถาม)
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสายการบินราคาประหยัด หากมีการจองในช่วงที่คณะเดินทางเยอะ อาจทำมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

เอกสารการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง มาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ ID : chiangraismile หรือทางอีเมล์ตามหัวกระดาษ มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 672-2-02654-11. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

4. หากมีการยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถรีฟันคืนเงิน แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขเวลาของสายการบิน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   

tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

   

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้าน Cat Cat - ตลาดคนเดินเมืองซาปา

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 บริเวณ     เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย  ประตู  2 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642 พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) แบบเซ็ตบล็อก บนเครื่อง

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)  คณะผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

                  นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีนอยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลาย ของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่ เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)             

12.30 น.  คณะเดินทางถึงจังหวัดลาวไก บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.  เดินทางต่อไปยังเมืองซาปา ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

16.00 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองซาปา นำคณะชมหมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงาม

17.00 น.  นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม SAPA Charm Hotel หรือ SAPA Highland Resort ระดับ 4* หรือเทียบเท่า เก็บกระเป๋าสัมภาระ อิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็นนำทุกท่านเดินย่อยอาหาร ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

   

วันที่สอง  MOANA SAPA CAFÉ - นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้ายอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.00 น.  นำคณะเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

09.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ นั่งรถไฟชมเมืองซาปา Sapa Mountain Train ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ไปสู่สถานนีขึ้นกระเช้า
                 จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที  ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร ซึ่งได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามา อากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
               
 

12.30 น.  คณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ภัตตาคาร

13.30 น.  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมือง ฮานอย (ประมาณ5 ชั่วโมง) ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

17.00 น.  คณะเดินทางถึง เมืองฮานอย นำคณะช้อปปิ้งบริเวณ ถนน36สาย (Shopping 36 st.) สถานที่ รวบรวมสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ตามอัธยาศัย

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) ณ ร้านอาหาร บริการพิเศษไวน์แดง DALAT

20.00 น.  นำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Muong Thanh Center Hanoi Hotel หรือ Flower Garden Hanoi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

   

วันที่สาม  สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – เจดีย์เสาเดี่ยว – ฮาลองเบย์
06.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก


08.00 น.  นำคณะชม สุสานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดิงห์ เป็นที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศ อิสรภาพ เวียดนามจากฝรั่งเศสต่อหน้าชาวเวียดนามที่มาชุมนุมกันอยู่ในจัตุรัสมากกว่า500,000 คน   เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.1945 ปัจจุบัน เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีสำคัญ ๆเช่น การสวนสนามของทหารในวันชาติ เวียดนาม อาคารสุสานสร้างด้วยหินอ่อน หินแกรนิตและไม้มีค่าจากทั่วประเทศ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของ Old Quarter สุสานนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 หลังจากโฮจิมินห์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1969   
              จากนั้นนำคณะเข้าชม ทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านโฮจิมินห์ : ทำเนียบประธานาธิบดีเป็นอาคารทรงโคโลเนียลสีเหลือง ที่ฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1901 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการชาวฝรั่งเศสแห่งอินโดไชน่า เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เมื่อครั้งยังมีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นที่รับแขกเมืองของเวียดนาม รอบๆ ทำเนียบมีสวนดอกไม้ และสระน้ำ ด้านหลังทำเนียบมีบ้านไม้หลังเล็กๆ ซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1958 จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ใต้ถุนบ้านเล็กๆ เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่โฮจิมินห์ ใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบุโร กับนายทหารคนสำคัญๆ วางแผนการรบกับทหาร สหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของโฮจิมินห์ซึ่งอยู่อย่างสมถะและเป็นโสดมาตลอดชีวิต
              จากนั้น ชมเจดีย์เสาเดียว : วัดเจดีย์เสาเดียวตั้งอยู่ใกล้บ้างลุงโฮ ชาวเวียดนามเรียกว่า จั่ว โมดโกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 วัดสร้างเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว ขนาดเล็กตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว ศาลานี้อยู่กลาง สระบัวรูปสี่เหลี่ยม ภายในศาลาประดิษฐาน รูปเจ้าแม่กวนอิม ปางสิบกร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในฮานอย

 

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่8) ณ ภัตตาคาร มื้อนี้จัดพิเศษ SEN BUFFET ภัตตาคารบุฟเฟต์ทะเลกับเมนู อาหารหลากหลาย กว่า 50 อย่าง
                หลังอาหารนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองฮาลองเบย์ ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3.30 ชม. เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส วิถีชีวิต รูปแบบการสร้างบ้านที่แปลกตา โบสถ์ วิหารเก่า ของชาวเวียดนาม ระหว่างทางก่อนเดินทางถึงฮาลองเบย์ นำคณะแวะชมร้านยาสมุทรไพรเวียดนาม-จีน
17.00 น.  คณะเดินทางถึงเมืองฮาลองเบย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ Marina Halong Hotel หรือSong Loc Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
18.30 น.  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหาร นำคณะเดินช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเมืองฮาลองเบย์ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ เครื่องเงิน งานหัตถกรรม เรือไม้สำเภา ฯ

20.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สี่    ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – กรุงเทพฯ
07.00 น.  ตื่นนอนรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่10)  ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามและ บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของถ้ำด่งเทียนกุง หรือ ถ้ำนางฟ้า ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตาและชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

 

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 11) พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย ระหว่างทางคณะแวะชมร้านหยกและร้าน OTOP

15.30 น.  คณะเดินทางถึงเมืองฮานอย นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย นำท่าน ชมวัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ

17.30 น.  คณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่12) เฝอเวียดนาม ณ ร้านเฝอชื่อดังในเมืองฮานอย เพื่อความสะดวกด้านเวลาก่อนเดินทางไปยังสนามบิน

19.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย นำคณะเช็คอินน์ เพื่อรอออกเดินทางกลับประเทศไทย

21.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645

23.00 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ   

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 15-20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 21,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 18,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน   ไม่เสริมเตียง 19,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน      เสริมเตียง 20,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900 บาท

อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางดอนเมือง-ฮานอย-ดอนเมือง AIRASIA ภาษีสนามบิน น้ำกระเป๋าเที่ยวละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ยานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามที่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย รวมค่าทริปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯ
โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหาร 12 มื้อค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการค่าธรรมเนียมวีซ่าเวียดนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่ชาวไทย (กรุณาสอบถาม)
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)


หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสายการบินราคาประหยัด หากมีการจองในช่วงที่คณะเดินทางเยอะ อาจทำมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

เอกสารการเดินทาง
ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง มาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ ID : chiangraismile หรือทางอีเมล์ตามหัวกระดาษ มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 672-2-02654-11. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

4. หากมีการยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถรีฟันคืนเงิน แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขเวลาของสายการบิน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   

tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้