ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์เวียดนาม2567 โฮจิมินห์ซิตี้ – มุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัด Truc Lam - Crazy House - พระราชวังฤดูร้อน - ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต สวนดอกไม้เมืองหนาว – เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ – ล่องแม่น้ำไซง่อน - อนุสาวรีย์ลุงโฮ โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง - ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถั่น

หมวดหมู่ : vietnam

    

วันแรก   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์ซิตี้ – มุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่


09.45น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ต ประตู 2 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.45 น.  คณะออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ802 พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่1) *แบบเซ็ตบล็อก บนเครื่อง*

13.10 น.  คณะเดินทางถึงสนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) เมืองโฮจิมินห์เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของจากนั้นประเทศนำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

18.45 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึง มุยเน่ นำคณะสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ หมู่บ้าน ชาวประมงมุยเน่ Mui Ne Fish Village ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมง เวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารเย็นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณโรงแรม OCEAN PLACE MUINE ระดับ 4 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง  ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัด Truc Lam - Crazy House - พระราชวังฤดูร้อน - ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต


05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ และลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสีจากนั้นนำคณะชมทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 50 เฮคเตอร์ทอดยาวจากริมฝั่งทะเลทะเลทรายแห่งนี้มักจะมีเด็กมาคอยให้บริการสไลเดอร์บอร์ดเพื่อไถลลงเนินรวมถึงสามารถเลือกซื้อขนมพื้นบ้านจากแม่ค้าที่หาบมาขายในบริเวณนั้นจากนั้นนำคณะเดินทางไปชมทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) ซึ่งเป็นกองเนินภูเขาทรายสี ขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกล กันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้ พักผ่อนถ่ายรูป และชมวิวท่านจะได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือ สนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร

             (รวมค่ากิจกรรมนั่งรถจิ๊ปเรียบร้อยแล้ว รถจิ๊ปโดยสารได้5-6 ท่าน/1คัน)

07.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อ พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ระยะทางประมาณ 150 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
             
 

             เมืองดาลัดเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่ แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์และทะเลสาบ ดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี15-25 องศา

12.00 น.  ระหว่างการเดินทางสู่เมืองดาลัด แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร

14.00 น.  นำคณะสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุด ของเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลัดได้อย่างชัดเจนนำท่าน ชม วัดติ๊ก Thien Vien Truc Lam กลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้นานาพันธุ์กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นนำคณะเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจ จากนิยายเรื่องดัง “ Alice in Wonderland ’’

 

 

              จากนั้นนำคณะชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์ สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจ ของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วไม่ได้กลับมาบ้านเกิดอีกเลย

เย็น        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) บริการพิเศษไวน์แดง DALAT หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ตลาด ดาลัดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกตามอัธยาศัย

               จากนั้นนำคณะเช็คอินน์ ณ โรงแรม MARIGOLD HOTEL DALAT ระดับ 4 * อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  สวนดอกไม้เมืองหนาว – เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ – ล่องแม่น้ำไซง่อน - อนุสาวรีย์ลุงโฮ


06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ สวนดอกไม้ HYDRANGEAS ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถมาชมและถ่ายรูปสวยๆ ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพอากาศในดาลัดค่อนข้างเย็น จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ระยะทางประมาณ 300 กม.

  

เที่ยง      ระหว่างทางเดินทาง แวะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร

บ่าย       นำคณะเดินทางต่อ เมืองโฮจิมินห์เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจของประเทศเวียดนามเมืองโฮจิมินห์เดิมชื่อไซ่ง่อนซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและมีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่าน

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน (มื้อที่ 9) พร้อมชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หลังจากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมพร้อมถ่ายรูปบริเวณอนุสาวรีย์ลุงโฮและศาลากลางนครโฮจิมินห์

  

21.00 น. เวลาโดยประมาณนำคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก PALACE SAIGON ระดับ 4 * อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินทางเที่ยวบริเวณหน้าโรงแรม ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร

วันที่สี่    โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ไปรษณีย์กลาง - ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถั่น - กรุงเทพฯ

06.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10) พร้อมเก็บสัมภาระการะเป๋าเดินทาง

07.00 น. นำคณะเดินทาง ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนจากนั้นนำคณะ ชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิมท่านสามารถ ส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ระลึกได้10.00 น. นำคณะเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปีที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมืองสินค้านำเข้าของที่ระลึกฯ

11.00 น.  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT

12.00 น.  เพื่อความก่อนออกเดินทางกลับ นำคณะรับประทานเฝื่อ ร้านอาหารในสนามบิน (มื้อที่ 11)

13.50 น.  คณะเช็คอินน์ พร้อมทั้งโหลดสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

14.55 น.  คณะออกเดินทางจากเมืองโฮจิมินห์กลับสู่กรุงเทพฯ ไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ971

16.25 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ


* โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมฯ ทั้งนี้ยังคงรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเป็นสำคัญ *

     


อัตราค่าบริการ

สำหรับ 15-20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 17,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 15,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน   ไม่เสริมเตียง 16,900 บาท

เด็ก 6 ขวบขึ้นไป พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน      เสริมเตียง 17,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900 บาท

อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางสุวรรณ๓มิ-โฮจิมินห์-สุวรรณภูมิ VIETJET ภาษีสนามบิน น้ำกระเป๋าเที่ยวละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ยานพาหนะนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามที่ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย รวมค่าทริปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเวียดนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ใช่ชาวไทย (กรุณาสอบถาม)
โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว , อาหาร 12 มื้อ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)หมายเหตุ : ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นสายการบินราคาประหยัด หากมีการจองในช่วงที่คณะเดินทางเยอะ อาจทำมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

 

เอกสารการเดินทาง

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง มาทาง FACEBOOK INBOX หรือไลน์ ID : chiangraismile หรือทางอีเมล์ตามหัวกระดาษ มาก่อนเดินทาง 30 วัน สำหรับพาสปอร์ทตัวจริงนำติดตัวมาในวันเดินทาง

 
การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 672-2-02654-1

1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 5 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์

3.  ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 5 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

4.  หากมีการยกเลิก ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถรีฟันคืนเงิน แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขเวลาของสายการบิน

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

 tag:ทัวร์เวียดนาม,ซาปา,เวียดนาม,ไปเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม2567,ทัวร์เวียดนามรีวิว,โรงแรมเวียดนาม,สถานที่เที่ยวเวียดนาม,Vietnam,ทัวร์ เวียดนาม ซา ปา,ซา ปา เวียดนาม,ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม 2567, ที่ เที่ยว เวียดนาม, ทัวร์ ไฟ ไหม้ เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนาม รีวิว ,ทัวร์เวียดนาม vip ,ทัวร์เวียดนาม 2567, ทัวร์ เวียดนาม pantip, ทัวร์ เวียดนาม ดานัง, ทัวร์เวียดนามซาปา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา, ทัวร์ เวียดนาม ราคา เท่า ไหร่, ทัวร์เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนาม, บริษัท ไหน ดี ,ทัวร์เวียดนาม 2567 pantip, ทัวร์เวียดนาม ราคา, รีวิว เวียดนาม pantip, ทัวร์เวียดนามกลาง pantip ,ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก ,ทัวร์เวียดนาม ส่วนตัว, ทัวร์เวียดนาม 5 ดาว, ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน, ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ,ทัวร์เวียดนาม2566, ทัวร์เวียดนามเหนือ 2567 ,ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามกลาง 256, ทัวร์เวียดนามใต้ 2567, ทัวร์เวียดนามส่วนตัว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้