Pre-Order

คุนหมิงแซงกรีล่า7วัน6คืน

คุณสมบัติสินค้า:

เชียงของ–ห้วยทราย–เส้นทางR3a–หลวงน้ำทา–รถไฟด่วนพิเศษ-สิบสองปันนา–เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง รถไฟด่วนพิเศษ-คุนหมิง-Kunming Waterfall Park-ตำหนักทองจินเตี้ยน คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชม-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรคำ-เมืองเก่าลี่เจียง ลี่เจียง-แซงกรีล่า-โชว์จางอวี้โหมว-นั่งกระเช้าใหญ่-ภูเหิมะมังกรหยก-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แซงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะวงจ้านหลิน-เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่-ฉู่สง-คุนหมิง-รถไปด่วนพิเศษ-สิบสองปันนา-เมืองใหม่9จอม12เชียง

หมวดหมู่ : chinatour

 

   

วันแรก  เชียงของ–ห้วยทราย–เส้นทางR3a–หลวงน้ำทา–รถไฟด่วนพิเศษ-สิบสองปันนา–เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 4) มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.30 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสบริการระหว่างสะพาน ผ่านพิธีการเข้าเมืองของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว

09.00 น. นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3a คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่นTOYOTA COMMUTER คณะเดินทางจากห้วยทรายประมาณ 111 กิโลเมตร คณะแวะพักที่ หมู่บ้านน้ำฟ้า จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญ ของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว รวมทั้ง หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ก่อนถึงเมืองหลวงน้ำทา

13.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  ณ ร้านอาหาร

14.30 น. นำคณะออกเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น(ลาว) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

15.00 น. คณะออกเดินทางถึงด่านพรมแดนลาว-จีน ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ จีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง โดยรถไฟด่วนพิเศษ 160 กม./ชม.ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง 15 นาที

เมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไท Xishuangbanna หรือจิ่งหง Jing Hong ในภาษาจีน เชียงรุ่งเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

18.15 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะชมโครงการ 9 จอม 12 เชียงNine Tower & Twelve Walled เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดน้ำฯ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร 9 จอม 12 เชียง จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมตลาดคนเดินบริเวณเมือง 9 จอม 12 เชียง ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตามอัธยาศัย

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม James Joyce Coffetel Tong Cheng Hotel ระดับ 3 ดาว + หรือเทียบเท่า หลังเช็คอินตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง สิบสองปันนา-รถไฟด่วนพิเศษ-คุนหมิง-Kunming Waterfall Park-ตำหนักทองจินเตี้ยน

 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง เพื่อออกเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

10.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร

12.00 น. นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและ ทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความ สูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้

14.00 น. นำคณะชมความงดงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน วิหารแห่งนี้แสดงถึงฝีมืออันประณีตของชาวยูนนานในการหล่อทองเหลืองซึ่งสืบทอดกันมาหลายร้อยปี วิหารทองเหลืองนี้ มีความสูง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบด้วยเสาทองเหลือง16 ต้น มีน้ำหนักรวม 250 ตัน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยแม่ทัพ อู๋ซานกุ้ย

16.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู่ แหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ฯ เดินเที่ยวบริเวณลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้า แบบจีนในสมัยก่อน เมืองโบราณกวนตู่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนในคุนหมิงที่มี หลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชม-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรคำ-เมืองเก่าลี่เจียง

07.00 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่6) เรียบร้อยแล้ว

08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองลีเจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ผ่านเมืองต้าหลี่ และ ผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ได้เรียกว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้น ประมาณ 70เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจายอันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าหลี่แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง  จากนั้นนำคณะชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให­ญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นใน ราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในเมืองต้าลี่12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ภัตตาคาร

13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ ระหว่างทาง  จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชาน เมืองด้านเหนือ  เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้าน เห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำ นั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจน 

18.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ปลาแซลมอน ณ เมืองลี่เจียง

       จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987

19.30 น. นำคณะเข้าเช็คอินน์ ณโรงแรม YUNNAN AVAITION SIGHTSEEING HOTEL LIJIANG 4 ดาว หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ ลี่เจียง-แซงกรีล่า-โชว์จางอวี้โหมว-นั่งกระเช้าใหญ่-ภูเหิมะมังกรหยก-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9)  ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นําคณะเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า(Shagri-La)ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรหมแดนติดกับอาณาเขตหนานซีของลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิง 700 กม. และอุดมไปด้วย ธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า และภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศ กับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อ “ ดินแดนแห่งความฝัน ”

 


09.00 น. นำคณะชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขา หิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต การแสดงประกอบแสงส สี เสียง การแต่งกายตระการตา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่  ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง             จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่สู่ยอดภูเขาหิมะ ระดับความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเลให้ท่านได้สันผัสยอดเขาหิมะที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของเขาหิมมังกรหยก กรุณาเตรียมเครื่อง กันหนาวให้พร้อมและกระเช้าใหญ่ขึ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหาร

13.30 น. นำคณะเดินทางชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) แม่น้ำแยงชีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูง ไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉยงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งแรกแม่น้ำแยงชี             จากนั้นนำคณะชมช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็น มรดกโลก UNESCO เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยว และอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรมที่ แชงกรีล่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า แซงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะวงจ้านหลิน-เมืองต้าหลี่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) ณ ภัตตาคารโรงแรม

08.00 น. เช้านำท่านเดินทางไปยัง เขาพระจันทร์สีน้ำเงิน The Valley of Blue moon โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขา

หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศ ปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย,

การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทนตามความเหมาะสม

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่13) ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นำคณะเดินทางสู่วัดลามะชงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขาอยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยน ไปทางเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูปสร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1679 ( พ.ศ.2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคังชีแห่งราชวงค์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาชาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อสวนลงมา จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่เมืองต้าหลี่18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) ณ ร้านอาหาร

19.30 น. นำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม เมืองต้าหลี่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่หก เมืองโบราณต้าหลี่-ฉู่สง-คุนหมิง-รถไปด่วนพิเศษ-สิบสองปันนา-เมืองใหม่9จอม12เชียง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่15) ณ ภัตตาคารโรงแรม

07.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย ถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่ง ทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงิน เป็นต้น ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีถนนเล็กๆสายหนึ่งจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันตก ตามสองฟากของถนนสายนี้เต็มไปด้วยภัตตาคารอาหารจีนและอาหารตะวันตก ร้านกาแฟและร้านน้ำชา ถนนสายนี้มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันจึงสามารถดึงดูดชาวต่างประเทศจำนวนมากให้หลั่งไหลกันไปท่องเที่ยว ไม่ขาดสาย นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน


10.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง ผ่านเมืองฉู่สง เมือง “ฉู่สง” หรือ“Chuxiong” เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง จากต้าลี่ไปฉู่สง 260 กิโลเมตร และระยะทางจากฉู่สงไปคุนหมิงอีก 164 กิโลเมตร

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16) ณ ร้านอาหาร หลังรับประทานอาหารออกเดินทางต่อสู่คุนหมิง

15.30 น. เวลาโยประมาณ คณะเดินทางถึงคุนหมิง จากนั้นนำคณะโดยสารรถไฟด่วนพิเศษ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ่ง

19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำคณะเดินทางไปรับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่17) ณ ร้านอาหาร

20.00 น. จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมตลาดคนเดินบริเวณเมือง 9 จอม 12 เชียง ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกครั้งสำหรับเก็บตกท่านที่ยังไม่ได้ของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม James Joyce Coffetel Tong Cheng Hotel ระดับ 3 ดาว + หรือเทียบเท่า หลังเช็คอินตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด สิบสองปันนา-รถไปด่วนพิเศษ-หลวงน้ำทา-เส้นทางR3a-ห้วยทราย-เชียงของ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่18)  ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่งเพื่อออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนจีน-ลาว

07.45 น. ออกเดินทางไปยังพรมแดนจีน-ลาว โดยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง

09.00 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟโม่ฮาน จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านโม่ฮานโดยรถปรับอากาศ

09.45 น. ผ่านพิธีการออกเมืองประเทศจีน เรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น สปป.ลาว คณะผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองหลวงน้ำทา ระยะทางประมาณ 50 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

11.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 19) ณ ร้านอาหาร

12.30 น. นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศขุนเขาและชุมชนของพี่น้องชาวลาวตลอดเส้นทาง

16.30 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัส
 บริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

17.30 น. คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ

   

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 24 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2X,XXX บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว-จีน
ค่าตั๋วรถไฟด่วนพิเศษตามที่ระบุในโปรแกรม
ที่พัก 6 คืน ระดับ 3-4 ดาว  , อาหารมาตรฐาน 19 มื้อ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสีและจางอวี้โหมว
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
อัตรานี้ไม่รวม
ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีน-ลาว , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านยาสมุนไพรจีน,ร้านยางพารา,ร้านผ้าไหม

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

  

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,

 

   

วันแรก  เชียงของ–ห้วยทราย–เส้นทางR3a–หลวงน้ำทา–รถไฟด่วนพิเศษ-สิบสองปันนา–เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงของ (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 4) มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.30 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองไทยแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรถบัสบริการระหว่างสะพาน ผ่านพิธีการเข้าเมืองของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้ว

09.00 น. นำคณะออกเดินทางบนเส้นทาง R3a คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่นTOYOTA COMMUTER คณะเดินทางจากห้วยทรายประมาณ 111 กิโลเมตร คณะแวะพักที่ หมู่บ้านน้ำฟ้า จากนั้นออกเดินทางต่อผ่านเมืองเวียงภูคาซึ่งเป็นเมืองเหมืองแร่ลิกไนซ์ที่สำคัญ ของประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว รวมทั้ง หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ก่อนถึงเมืองหลวงน้ำทา

13.00 น. เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  ณ ร้านอาหาร

14.30 น. นำคณะออกเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดนบ่อเต็น(ลาว) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

15.00 น. คณะออกเดินทางถึงด่านพรมแดนลาว-จีน ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อสู่ด่านพรมแดนโม่ฮานของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ จีนเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง โดยรถไฟด่วนพิเศษ 160 กม./ชม.ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง 15 นาที

เมืองเชียงรุ่งซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไท Xishuangbanna หรือจิ่งหง Jing Hong ในภาษาจีน เชียงรุ่งเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

18.15 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางถึงเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำคณะชมโครงการ 9 จอม 12 เชียงNine Tower & Twelve Walled เป็นโครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดน้ำฯ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร 9 จอม 12 เชียง จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมตลาดคนเดินบริเวณเมือง 9 จอม 12 เชียง ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตามอัธยาศัย

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม James Joyce Coffetel Tong Cheng Hotel ระดับ 3 ดาว + หรือเทียบเท่า หลังเช็คอินตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง สิบสองปันนา-รถไฟด่วนพิเศษ-คุนหมิง-Kunming Waterfall Park-ตำหนักทองจินเตี้ยน

 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) บริเวณห้องอาหารโรงแรมที่พัก

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง เพื่อออกเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

10.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้รับสมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร

12.00 น. นำคณะเที่ยวชม Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและ ทะเลสาบอีก 2 แห่ง ไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตรและมีความ สูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้

14.00 น. นำคณะชมความงดงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน วิหารแห่งนี้แสดงถึงฝีมืออันประณีตของชาวยูนนานในการหล่อทองเหลืองซึ่งสืบทอดกันมาหลายร้อยปี วิหารทองเหลืองนี้ มีความสูง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบด้วยเสาทองเหลือง16 ต้น มีน้ำหนักรวม 250 ตัน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยแม่ทัพ อู๋ซานกุ้ย

16.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณกวนตู่ แหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ฯ เดินเที่ยวบริเวณลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิง ทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้า แบบจีนในสมัยก่อน เมืองโบราณกวนตู่สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวจีนในคุนหมิงที่มี หลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินทางไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชม-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรคำ-เมืองเก่าลี่เจียง

07.00 น. ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์  พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่6) เรียบร้อยแล้ว

08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองลีเจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ผ่านเมืองต้าหลี่ และ ผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ได้เรียกว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้น ประมาณ 70เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจายอันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าหลี่แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง  จากนั้นนำคณะชมวัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให­ญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นใน ราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในเมืองต้าลี่12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ภัตตาคาร

13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ ระหว่างทาง  จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชาน เมืองด้านเหนือ  เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้าน เห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำ นั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจน 

18.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ปลาแซลมอน ณ เมืองลี่เจียง

       จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987

19.30 น. นำคณะเข้าเช็คอินน์ ณโรงแรม YUNNAN AVAITION SIGHTSEEING HOTEL LIJIANG 4 ดาว หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ ลี่เจียง-แซงกรีล่า-โชว์จางอวี้โหมว-นั่งกระเช้าใหญ่-ภูเหิมะมังกรหยก-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9)  ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นําคณะเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ล่า(Shagri-La)ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรหมแดนติดกับอาณาเขตหนานซีของลี่เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลางซึ่งอยู่ห่างจากนครคนุหมิง 700 กม. และอุดมไปด้วย ธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า และภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศ กับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อ “ ดินแดนแห่งความฝัน ”

 


09.00 น. นำคณะชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขา หิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต การแสดงประกอบแสงส สี เสียง การแต่งกายตระการตา ซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่  ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง             จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่สู่ยอดภูเขาหิมะ ระดับความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเลให้ท่านได้สันผัสยอดเขาหิมะที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของเขาหิมมังกรหยก กรุณาเตรียมเครื่อง กันหนาวให้พร้อมและกระเช้าใหญ่ขึ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ณ ร้านอาหาร

13.30 น. นำคณะเดินทางชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) แม่น้ำแยงชีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูง ไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉยงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งแรกแม่น้ำแยงชี             จากนั้นนำคณะชมช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็น มรดกโลก UNESCO เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยว และอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรมที่ แชงกรีล่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า แซงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-วัดลามะวงจ้านหลิน-เมืองต้าหลี่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) ณ ภัตตาคารโรงแรม

08.00 น. เช้านำท่านเดินทางไปยัง เขาพระจันทร์สีน้ำเงิน The Valley of Blue moon โดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขา

หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศ ปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย,

การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทนตามความเหมาะสม

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่13) ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นำคณะเดินทางสู่วัดลามะชงจ้านหลิน ตั้งอยู่เชิงเขาอยู่ห่างจากเมืองจงเตี้ยน ไปทางเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจำพรรษามากกว่า 700 รูปสร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1679 ( พ.ศ.2222) สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคังชีแห่งราชวงค์ชิง มีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาชาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อสวนลงมา จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่เมืองต้าหลี่18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) ณ ร้านอาหาร

19.30 น. นำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรม เมืองต้าหลี่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่หก เมืองโบราณต้าหลี่-ฉู่สง-คุนหมิง-รถไปด่วนพิเศษ-สิบสองปันนา-เมืองใหม่9จอม12เชียง

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่15) ณ ภัตตาคารโรงแรม

07.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวจะเห็นประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้อย่างกระจัดกระจาย ถนนสายเก่าแก่ที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่ง ทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้าที่เจริญคึกคัก ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น หินอ่อนต้าหลี่ ผ้าพื้นเมืองและเครื่องเงิน เป็นต้น ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีถนนเล็กๆสายหนึ่งจากทางทิศตะวันออกไปสู่ทางทิศตะวันตก ตามสองฟากของถนนสายนี้เต็มไปด้วยภัตตาคารอาหารจีนและอาหารตะวันตก ร้านกาแฟและร้านน้ำชา ถนนสายนี้มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันจึงสามารถดึงดูดชาวต่างประเทศจำนวนมากให้หลั่งไหลกันไปท่องเที่ยว ไม่ขาดสาย นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน


10.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง ผ่านเมืองฉู่สง เมือง “ฉู่สง” หรือ“Chuxiong” เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง จากต้าลี่ไปฉู่สง 260 กิโลเมตร และระยะทางจากฉู่สงไปคุนหมิงอีก 164 กิโลเมตร

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16) ณ ร้านอาหาร หลังรับประทานอาหารออกเดินทางต่อสู่คุนหมิง

15.30 น. เวลาโยประมาณ คณะเดินทางถึงคุนหมิง จากนั้นนำคณะโดยสารรถไฟด่วนพิเศษ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ่ง

19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำคณะเดินทางไปรับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่17) ณ ร้านอาหาร

20.00 น. จากนั้นนำคณะเดินเที่ยวชมตลาดคนเดินบริเวณเมือง 9 จอม 12 เชียง ริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกครั้งสำหรับเก็บตกท่านที่ยังไม่ได้ของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

20.30 น. นำคณะเช็คอิน ณ โรงแรม James Joyce Coffetel Tong Cheng Hotel ระดับ 3 ดาว + หรือเทียบเท่า หลังเช็คอินตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด สิบสองปันนา-รถไปด่วนพิเศษ-หลวงน้ำทา-เส้นทางR3a-ห้วยทราย-เชียงของ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่18)  ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

07.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่งเพื่อออกเดินทางไปยังด่านพรมแดนจีน-ลาว

07.45 น. ออกเดินทางไปยังพรมแดนจีน-ลาว โดยรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง

09.00 น. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟโม่ฮาน จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านโม่ฮานโดยรถปรับอากาศ

09.45 น. ผ่านพิธีการออกเมืองประเทศจีน เรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น สปป.ลาว คณะผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าเมือง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองหลวงน้ำทา ระยะทางประมาณ 50 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

11.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 19) ณ ร้านอาหาร

12.30 น. นำคณะออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศขุนเขาและชุมชนของพี่น้องชาวลาวตลอดเส้นทาง

16.30 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะขึ้นรถบัส
 บริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

17.30 น. คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะ

   

อัตราค่าบริการ
สำหรับ 24 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2X,XXX บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท
 
อัตรานี้รวม
ยานพาหนะปรับอากาศนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย-ลาว-จีน
ค่าตั๋วรถไฟด่วนพิเศษตามที่ระบุในโปรแกรม
ที่พัก 6 คืน ระดับ 3-4 ดาว  , อาหารมาตรฐาน 19 มื้อ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย
ค่าเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสีและจางอวี้โหมว
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
อัตรานี้ไม่รวม
ภาษีต่างๆ (กรณีออกบิลกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวไทย
ค่าทิปมัคคุเทศก์ชาวจีน-ลาว , คนขับรถและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทย ท่านละ 1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ  

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวในประเทศจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่องถิ่น โปรแกรมทัวร์จะมีแวะเข้าชมร้านยาสมุนไพรจีน,ร้านยางพารา,ร้านผ้าไหม

การชำระเงิน
1. สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 60 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 60 % ของค่าทัวร์
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, ภัยธรรมชาติสงคราม, การจลาจล, หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือกรณีพาสปอร์ทอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

  

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนาเชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันนา

tag:xishuangbanna,ทัวร์ สิบสองปันนา, สิบสองปันนา, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา รถไฟความเร็วสูง,ทัวร์ สิบสองปันนา 2566,เที่ยวสิบสองปันนา,สิบสองปันนา pantip,สิบสองปันนา รีวิว,ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงราย, ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงใหม่, สิบสองปันนา เครื่องบิน,สิบสองปันนา รถไฟลาวจีน,12ปันน

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,

Tag:ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, สิบสองปันนาทัวร์, สิบสองปันนาการเดินทาง, เมืองสิบสองปันนา, บริษัททัวร์สิบสองปันนา, ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา, โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา, เที่ยวสิบสองปันนา, 12 ปันนา, เมือง12 ปันนา, ทัวร์12ปันนา, สิบสองปันนา เมืองแห่งรุ่งอรุณ มนต์เน่ห์แห่งชาวไทลื้อ, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนา, รวมรูปสิบสองปันนาทัวร์, ภาพทัวร์สิบสองปันนา, สถานที่ท่องเที่ยวสิบสองปันนา, ข้อมูลสิบสองปันนา เชียงรุ่ง, สิบสองปันนา การเดินทาง, ทัวร์สิบสองปันนา ราคาถูก, แลนด์12ปันนา, ราคาแลนด์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2563, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิบสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา,ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566, ทัวร์สิสองปันนา, ทัวร์สิบสองปันนาจากเชียงราย, ทัวร์สิบสองปันนา 2566,

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้