Best Seller

ทัวร์หลวงพระบาง4วัน3คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน ล่องเรือแม่น้ำโขง หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง เที่ยวสนุก และอิ่มบุญไปกับทัวร์เรา

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาว

วันแรก    เชียงของ - ห้วยทราย – ล่องเรือแม่น้ำโขง - หลวงพระบาง – ตลาดมืด

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ (สะพานมิตราภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4)

07.30 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออก เมืองไทยเรียบร้อยแล้ว ขึ้นรถบัสบริการระหว่างสะพานสู่ เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำคณะออกเดินทางไปยังท่าเรือห้วยทราย เพื่อขึ้นเรือล่องแม่น้ำโขง

 

08.30 น. หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางล่องแม่น้ำโขง ลงใต้สู่เมืองหลวงพระบาง พร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) บนเรือ จากนั้นล่องเรือแม่น้ำโขง ลงใต้สู่เมืองหลวงพระบาง เดินทางผ่านบ้านปากทาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำโขง และแม่น้ำทา ที่ไหลลงมาจากเมือง หลวงน้ำทา และเป็นจุดตรวจเช็คเรือที่แล่นขึ้น-ลง ในลำน้ำโขงตอนบน ของประเทศลาว ระหว่าง ล่องเรือ ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตสองฝั่งโขงตลอด เส้นทางอันงดงาม พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ อาทิ ร้องเพลงคาราโอเกะ ฯ

  

 

12.00 น. บริการอาหารมื้อเที่ยง (มื้อที่2) บนเรือ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสองฝั่งโขง17.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือหลวงพระบาง จากนั้นนำคณะออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เพื่อไปเช็คอินน์ ณ โรงแรม Ananta Hotel ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า

19.00 น. หลังจากที่พักผ่อนและหายเหนื่อยจากการเดินทางแล้ว บริการอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร

20.00 น. นำคณะเที่ยวชมตลาดมืดหรือ ถนนคนเดิน Night market บริเวณนี้ ทาง สปป.ลาว ได้จัดให้เป็นถนน คนเดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวพื้นเมือง เช่น ลาวสูง ลาวเทิง และชาวเมือง หลวงพระบางเอง นำเอาสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก ฯ มาวางจำหน่ายตามริมถนน จากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  

 

 

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – น้ำตกกวางสี - รถไฟความเร็วสูง – เวียงจันทน์

 

06.00 น. ตื่นรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า พาทุกท่านร่วมทำบุญด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งทุก ๆ เช้าของวันใหม่ ในหลวงพระบางจะมีพระสงฆ์ และสามเณรจากวัดต่าง ๆ ออกเดินบิณฑบาต เป็นแถวอย่าง มีระเบียบนับร้อยรูปซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก และข้าวที่ใส่บาตรนั้น จะต้องเป็นข้าวเหนียวสี ขาวเท่านั้น ส่วนอาหารหรือกับข้าว จะไม่ใส่กันเพราะชาวบ้านเขาจะนำไปถวายที่วัดเอง 

                 จากนั้นนำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง และ อิสระ ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง

  

08.00 น. จากนั้นบริการอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก                   

09.30 น. นำคณะชมวัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทร์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าชีวิต ศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และยังใช้เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์

10.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีความสูงถึง 70 เมตร มี 2 ชั้น เป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำที่ตกลงมามีสีใส และมีสีเขียวมรกต

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5 ) ณ ร้านอาหารบริเวณน้ำตกกวางสี

  

14.00 น. นำคณะออกเดินทางจากหลวงพระบางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถไฟความเร็วสูง

16.00 น. คณะเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะชม อนุสาวรีย์ประตูชัย  สัญลักษณ์แห่งเมือง เวียงจันทน์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน ศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์  ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในระหว่างสงครามอินโดจีน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) ณ ร้านอาหารริมโขง นำคณะเช็คอินน์ ณ โรงแรม La Ong Dao Hotel / Douangpraseuth Hotel ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม  พระธาตุหลวง – วัดศรีเมือง - เวียงจันทน์ – วังเวียง (ทางด่วนพิเศษ)


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

08.30 น. นำคณะเดินทางไปนมัสการพระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้า จันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และพระอรหันต์ 5 องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของ พระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็นพระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ได้นำประชาชน สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้

 

09.30 น. นำคณะชมวัดศรีเมือง วัดแห่งโชคลาภที่นี่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอาใจคนที่ต้องเสริมโชคลาภ เป็นสถานที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์นั่นเอง นักแสวงโชคนิยมมาขอพรที่นี่

10.30 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดเวียงจันทน์ ตามอัธยาศัย ซึ่งตลาดที่รวบรวมสินค้าหลากหลายมาไว้ ณ จุดนี้

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8 ) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่วังเวียง ซึ่งได้รับสมยานามว่า : กุ้นหลินเมืองลาว เนื่องจากมีภูมิประเทศ 
ทิวเขาอันงดงาม และอากาศที่เย็นสบาย เป็นเมืองท่องเที่ยวอันอับต้นๆที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมมาเที่ยวพักผ่อนเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาทีกับทางด่วนเส้นใหม่ ระยะทางประมาณ 109.1 กิโลเมตร

15.00 น. คณะเดินทางถึงวังเวียง จากนั้นนำคณะเที่ยวชมสะพานแขวนสีน้ำเงินที่ข้ามผ่านแม่น้ำจะพาเราไป พบกับถ้ำนางฟ้า ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมายจากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินน์ ณ โรงแรมทวีสุข ระดับ 3 ดาว+ หรือเทียบเท่า

                อิสระกับกิจกรรมที่วังเวียง ท่านสามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย แนะนำ บลูลากูน,ถ้ำปูคำ,ล่องห่วงยาง    ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง,พายเรือคายัค,-ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองวังเวียง (กิจกรรมดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่อยู่ในแพคเกจทัวร์)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9 ) ณ ร้านอาหาร

19.00 น. จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  อิสระพักผ่อนในบรรยากาศเมืองแห่งขุนเขาสายน้ำซอง

 

 

วันที่สาม  วังเวียง - รถไฟความเร็วสูง – นาเตย - หลวงน้ำทา - ห้วยทราย - เชียงของ


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง

08.25 น. นำคณะเดินทางออกเดินทางจากวังเวียง โดยรถไฟความเร็ว สู่สถานีนาเตย

11.45 น.  คณะเดินทางถึงสถานนีนาเตย จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11) ณ ร้านอาหาร

13.00น.  นำคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ พร้อมชมธรรมชาติขุนเขาสูงระหว่างเส้นทาง

17.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงด่านห้วยทราย นำคณะผ่านพิธีการผ่านแดนของ สปป.ลาวแล้ว นำ คณะขึ้นรถบัสบริการระหว่างสะพานเพื่อเดินทางกลับมายังอำเภอเชียงของ ประเทศไทย

17.30 น. คณะเดินทางถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ เจ้าหน้าที่อำลาคณะฯ

 

อัตราค่าบริการ

สำหรับ 20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 15,900 บาท

สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป ท่านละ 13,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,400 บาท

 

อัตรานี้รวมอัตรานี้ไม่รวม
ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการภาษีต่างๆ (ถ้ามี)
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว+
พักห้องละ 2 ท่าน , อาหารมาตราฐาน 11 มื้อ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยพนักงานขับรถตู้หลวงพระบางและเวียงจันทน์ @ท่านละ 600 บาท

เรือเหมาล่องแม่น้ำโขงหลวงพระบางค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯ
ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงตามรายการระบุค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ชาวไทยฯค่ากิจกรรมเสริมที่วังเวียง
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

เอกสารการเดินทาง

ส่งหนังสือเดินทาง  PASSPORT  ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนมาก่อนเดินทาง 15 วัน


การชำระเงิน
ชื่อบัญชี : เชียงราย สไมล์ ทัวร์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สาย 2 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 672-2-02654-1

1.        สำรองที่นั่งก่อนเดินทาง 30 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50 %  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

2.      ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 10 วัน หัก 50 % ของค่าทัวร์

3.      ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า    หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

7.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

tag:หลวงพระบาง,ทัวร์หลวงพระบาง,เที่ยวหลวงพระบาง,วังเวียง,เที่ยววังเวียง,รีวิวหลวงพระบาง,รีวิววังเวียง,ประตูชัยเมืองลาว,แม่น้ำซอง,ร่องเรือแม่น้ำซอง,สะพานสีน้ำเงิน,รถไฟลาว,รถไฟความเร็วสุงลาว,วัดเชียงทอง,รีวิวน้ำตกกวางสี,ตลาดเช้าหลวงพระบาง,รีวิวตลาดเช้าหลวงพระบาง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้